Автосервиз „КАР РЕФАЙН“ ЕООД открива нови работни места по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по ОПРЧР

На 28-и септември Кар Рефайн ООД представи старта на проект “Нови работни места и устойчива заетост в “КАР РЕФАЙН” ЕООД”. На презентацията, в офиса на фирмата, присъстваха представители на водещи застрахователни дружества, колеги от бранша, журналисти и други заинтересовани лица.

Г-жа Рени Апостолова, управител на компанията, представи проекта, като акцентира на целите, основните дейности и резултатите от реализиране на проекта:

  • Основната цел, която предстои да се реализира, е да се създаде възможност за продължителна заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29-годишна възраст и/или трайно безработни лица в областта на търговията и техническото обслужване на автомобили.
  • Основните дейности, които предстоят са:
    • Провеждане на подбор и избор на 13 безработни лица от София за обучение и професионална реализация в “Кар Рефайн” ЕООД.
    • Провеждане на обучение на автобояджии.
    • Създаване, оборудване и обзавеждане на 13 нови работни места в “Кар Рефайн”  ЕООД за подбраните безработни служители.
  • Най-важният резултат ще бъде осигуряването на заетост за 12 месеца на безработните лица на новите работни места в “Кар Рефайн”  ЕООД.

Визитка на АВТОЦЕНТЪР КАР РЕФАЙН

“Кар Рефайн” EООД стартира своята дейност като автосервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобили през април 2014 година. Със сключване на договори с водещи застрахователни компании за доверен сервиз за автобоядисване, фирмата успява да се наложи с много добро качество на предлаганите услуги и изпълнение в срок, като Доверен сервиз.

Управлението на фирмата е насочено към разрастване и постигане на поставените цели – до края на 2016 година работният персонал да достигне 40 човека. Има опит в наемане, обучение на работници, правилно планиране на финансовите средства и изпълнение на поставените цели. Организацията на работа и предметът на дейност в автосервиза се изпълняват с бързина и ефективност.

В политиката на фирмата се залага на потенциала на млади специалисти, като осигуряваме възможност за обучение и шанс за младите хора да работят и придобият стаж и практически умения. Следвайки стратегията си за развитие, фирмата реализира проекта “Нови работни места и устойчива заетост в “КАР РЕФАЙН” ЕООД” с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, по договор BG05M9OP001.003-0489-С01 с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”.

 

Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „КАР РЕФАЙН“ ЕООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Рени Апостолова, управител на компанията

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d

FACEBOOK

//