Направиха първа копка за рехабилитацията на пътя Якоруда - Разлог - хижа "Трещеник"

Снимки: Община Якоруда

Първа копка за рехабилитация на път ВLG2354/II-84, Якоруда - Разлог - хижа "Трещеник" бе направена днес в град Якоруда.

Проектът е един от най-значимите в програмата за развитие и благоустрояване на община Якоруда. Изпълнител на обществената поръчка е „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД – гр. София, с управител Димитър Хрусафов.

Стойността на проекта е 3 935 088.14 лева.

Строителството се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, съгласно договор, сключен между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“.

Срокът за изпълнение на строителните работи е 350 календарни дни. Общата дължина на трасето е 12 195 м. Предвидените строителни дейности включват полагането на нова асфалтова настилка и възстановяване на отводняването на пътя.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.