Съветниците от Благоевград решават взимането на безлихвен заем

Снимка: Общински съвет Благоевград

Вижте и другите точки от дневния ред, които ще бъдат обсъдени

Председателят на Общинския съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Съвета на 28 януари от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”. 

На провелото се днес заседание на Председателския съвет бе приет дневен ред от  28 точки. 

Те ще бъдат разглеждани на предстоящото редовно заседание.

Част от точките са:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран  общински съветник и полагане на клетва.

2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

3. Избор на представител на Община Благоевград в общото събрание на съдружниците на „Прима инвест БГ“ ООД.

4. Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

5. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2022 година.

6. Приемане на План за интернирано развитие на Община Благоевград за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

7. Даване на съгласие за искане на безлихвен заем от централния бюджет.

8. Приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Благоевград да периода 2021 - 2027 година.

9. Приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2022 година.

10. Определяне размера на годишната наемна цена за 2022 година на декар за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград.

11. Даване на съгласие за промяна предназначението на земеделски територии, включени в Горскостопанския план на община Благоевград в горски територии, общинска собственост.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd