С приемането на три законопроекта се закриват пет назакателни процедури срещу България

Снимка: Infomreja.bg

Те са в сектор околна среда

В рамките на мандата на служебното правителство от МОСВ са разработени и приети от Министерския съвет в началото на ноември три законопроекта, от чието приоритетно разглеждане от 47-ото Народно събрание зависи закриването от ЕК на пет процедури за нарушения в сектор околна среда.

С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще бъдат преодолени несъответствията в транспонирането на разпоредби от три директиви – за ОВОС, за емисиите от промишлеността и Севезо.

Очаква се свикването на 47-ото Народно събрание, за да бъде законопроектът внесен за разглеждане от народните представители. От приоритетното му приемане зависи успешното затваряне на съответните три стартирали наказателни процедури, които в момента са на етап мотивирано становище – това е последният етап на досъдебната фаза преди сезирането на Съда на ЕС.

В началото на ноември Министерският съвет прие и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми и на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

С решението си Министерският съвет възлага на министър-председателя да предложи на 47-ото Народно събрание след неговото конституиране приоритетно да разгледа, обсъди и приеме двата законопроекта, с което ще бъдат преодолени  идентифицираните от ЕК слабости по две стартирали наказателни процедури – произнасяне по планове и проекти в зони от „Натура 2000“, която е на етап мотивирано становище, и обявяване на защитени зони и определяне на специфични мерки за опазване, която е в съдебна фаза.

Според Европейската комисия е налице системен и структурен проблем както на регионално, така и на национално ниво, тъй като българските органи не извършват преценка за т.нар. кумулативен ефект.

С цел проблемът да бъде преодолян, служебното правителство предприе разработване на промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, които преминаха обществено обсъждане през есента на тази година.

Приемането на необходимите изменения в Наредбата е включено в дневния ред на заседанието на служебното правителство на 1 декември т.г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa