Общински съвет-Сатовча, обявява процедура за определяне на съдебни заседатели

Снимка: Infomreja.bg

Общинският съвет в Сатовча трябва да предложи 2-ма кандидати за съдебни заседатели

                                               ОБЯВЛЕНИЕ

Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт 

обявява процедура за определяне на съдебни заседатели

По решение на Общото събрание на Апелативен съд – София, Общинският съвет – Сатовча, трябва да предложи 2-ма кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград, мандат 2022 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран д да е способен български гражданин, който:

-  е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

-  има завършено най-малко средно образование;

-  не е осъждан за умишлено престаплениe,

                  независимо от реабилитацията;

-  не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗСВ съдебен заседател не може да бъде лице, което:

-  е съдебен заседател в друг съд;

-  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2. Срок за подаване на документите

Кандидатите подават в срок  до 10.02.2022 година в деловодството на Общински съвет – Сатовча, следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;*

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

9. свидетелство за съдимост

*Обстоятелството по т. 3 се установява служебно от комисията.

3. Начин на повеждане на процедурата

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. се публикуват на интернет страницата на община Сатовча най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Общинският съвет – Сатовча, изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.

4. Мандат и възнаграждение на съдебните заседатели

Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.

За времето, в което съдебните заседатели изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, им се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт.

Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели на ден се равнява на една двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата за окръжен съдия, но не по-малко от 20 лв. на ден.

На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са направили във връзка с участието си в съдебни заседания.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd