Община Гоце Делчев изпълни отлично бюджета си за 2021 година

Снимка: Infomreja.bg

Това показа проведеното днес публично обсъждане на отчета

Бюджетът на община Гоце Делчев за 2021 година първоначално възлизаше на 36 522 900 лева.

Фактически постъпилите средства по сметката на общината за цялата 2021 г. са в размер на  47 127 208 лева.

От местни приходи фактически постъпили по сметката на общината за 2021 година  са  17 291 694 лева.

Държавните приходи към 31.12.2021 г. възлизат на 29 835 514 лв.  при  първоначален  план от 27 459 300 лв.  или 108,65 % изпълнение спрямо първоначалния план.

Изпълнението на общинските приходи  за  2021 година е в размер на 17 291 694  лв.

Имуществени и други местни данъци -  данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху придобиване на имущество по възмезден начин - при план 2 188 100  лв., за отчетния период са събрани 2 584 692 лв..

Изпълнението на общинските такси е 103,75 %, или при план 3 136 420 лева, изпълнението е  3 258 559 лева.

При  първоначалното утвърждаване на бюджета на общината за 2021 година, Общинският съвет реши очакваните приходи от продажби по Закона за общинската собственост да бъдат в размер на 750 000 лева. Фактически постъпили за  2021 г. са 1 409 597 лева по бюджетната сметка на общината. Общински съвет – Гоце Делчев, със свое решение утвърди допълнително получените средства и посочи обектите за разпределението им.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване са в размер на 142 700 лева.

Привлечени са и целеви средства - 2 111 лв. са осигурени за  покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители за 2021 г.; за доплащане на основния ремонт на детска градина „Еделвайс“ в с. Брезница“ – 500 000 лв.; за изграждане на подпорна стена на река Туфча в с. Брезница – 663 751 лв.;  за изграждане на две подпорни стени на река Марево в с. Корница – 564 279 лв. за разплащане на част от разходите за банково обслужване – 1 833 лв. и 1 800 000 лв. за закупуване на медицинска техника и текущ ремонт на кабинети във Вътрешно отделение на  МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД; за изграждане на околовръстен път „Текето“ – 1 400 000 лв.; за покрива на Основно училище „Петър Берон“ в с. Лъжница – 93 289 лв.; 374 500 лв. за изграждане на нова подпорна стена на р. Делчовска на ул. „Иларион Макариополски“ в Гоце Делчев – II – ри етап.

Получените допълнително трансфери в размер на 2 723 337 лв. са средства, осигуряващи изпълнението на проектите “Личен асистент“ и „Домашен помощник“ – 1 735 183 лв., „Обществена трапезария“ – 83 032 лв. от Министерство на труда и социалната политика;  Също така средства, получени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер на 120 000 лв. за подмяна на довеждащ водопровод в с. Баничан и 34 632 лв. окончателно плащане за Общия устройствен план на Гоце Делчев. По националния проект „Приеми ме“ са получени 97 336 лв.

От фонд „Социална закрила са преведени средства в размер на 26 574 лв. за оборудване и обзавеждане на ЦНСТ с умствена изостаналост в Гоце Делчев. Също така са предоставени средства по програмата „Красива България“ в размер на 126 000 лв.

По  проектите „От социални помощи към осигуряване на заетост”, “Старт в кариерата”, „Помощ при пенсиониране“ са получени средства в размер на 289 442 лв. от Агенцията по заетостта.

Така общинските приходи към 31.12.2021 г. възлизат на  17 291 694 лв..  

Изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, дава ясна представа за това, че бюджета в частта на държавните разходи се изпълнява редовно. Всяка отделна дейност, група или функция е извършила разходите, спазвайки нормативната уредба, а именно: функция “Образование” – 98,8 %, функция “Здравеопазването”- 98,19 %, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 99,02 %, група “Култура” – 99,95 %, функция “Отбрана и сигурност” – 99,00 %, дейност ”Общинска администрация и кметства” – 99,00  %.

Общо разходите по бюджета на делегираните дейности възлизат на 28 817 910 лв. при първоначален план 27 459 300 лева  или 104,95 %  спрямо първоначалния план, като остава наличност в размер на 1 017 604 лева в края на отчетния период по сметките на делегираните от държавата дейности.

Стойностните показатели на всички общински дейности по изпълнението на бюджета за 2021 година е в размер на  около 98 % - 99 % от плана.

Общо извършените разходи за този период възлизат на 13 992 378 лв.

В посочените средства влизат и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Средствата във всички дейности - както в държавните, така и в местните, са разходвани средно около 97 % – 99 % от годишния актуален, одобрен  план.

За по-големите инфраструктурни проекти с европейско финансиране към 31.12.2021г. са получени средства в размер на 6 103 328 лева. Основната част от тези средства – над 4,2 млн лева са по приключилия през 2021г. проект за изграждане на инсталации за третиране и компостиране на отпадъци на Регионално депо за ТБО. Другите приключили проекти през 2021 година, по които са преведени средства, са за трансграничните проекти за ремонт на детския лагер на Попови ливади (363 241 лв), ремонт на Вътрешно отделение на МБАЛ - Г.Делчев (417 142 лв), които са изпълнени в партньорство с македонски общини. Останалите средства за са проекти, които се изпълняват от социални и образователни институции.

По отношение на текущите проекти, започнали през 2020/2021г и изпълнявани и в момента, 391 794 лв са преведени от Програмата за развитие на селските райони по сметката на проекта за външен и вътрешен ремонт на детска градина в с.Брезница. По Оперативната програма за развитие на регионите в общината са получени първите плащания в размер на 331 917 лв по проекта за изграждане на социални жилища и 168 827 лв по проекта за саниране на две многофамилни жилищни сгради в Гоце Делчев. Основните плащания от страна на финансиращите органи по тези преходни проекти, както и по проекта за улици в селата Мосомище и Брезница, финансиран по линия на МИГ, се очакват през втората половина на 2022 и началото на 2023 г.  

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za