Експерти от ЮЗДП проведоха международна работна среща по проект CLIMAFORCEELIFE

Снимки: ЮЗДП

В рамките на проявата беше осъществено и теренно посещение

Четвърта годишна проектна среща по проект CLIMAFORCEELIFE, по който ЮЗДП ДП е бенефициент, се проведе в София.

Участие в срещата взеха всички партньори - Техническия университет в Прага, WWW България, WWF Словакия, WWF Унгария и WWF Румъния, МЗХ и ЮЗДП.  По време на срещата беше направен отчет  за напредъка на Проекта по дейности и дискусии.

В рамките на проявата беше осъществено и теренно посещение на демонстрационни обекти на територията на ТП „ДГС Невестино“, в които участниците в Проекта имаха възможност да наблюдават лесовъдски дейности, които се извършват с харвестър. Харвестърът е закупен със средства по проекта.  Новата придобивка е изключително автоматизирана. На участниците в работната среща беше представена  и  дейността на Дирекция „Природен парк Рилски манастир“ като бяха запознати с богатия растителен и животински състав на територията на Парка.

По проекта са залесени и 100 декара със сухоустойчиви дървесни видове, за резултатите от което беше докладвано на работната среща.

 

КОМЕНТАРИ