Държавата "налива" пари в образованието и отбраната

Снимка: Infomreja.bg

Какво сочат решенията на МС, вижте!

Министерският съвет на Република България прие постановление, с което се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.

С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 23 167 000 лв. за изпълнението на дейностите по възстановяване/осигуряване на летателната годност на AS 532 AL „Cougar“ чрез Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA).

Министерският съвет прие и друго постановление, с което се изменя и допълва ПМС № 104 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи разходи по придобиването му.

С приетия акт се изменя ПМС № 104 от 2022 г., като се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 60 000 000 лв. за сметка на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 7.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, включително и съпътстващи разходи по придобиването му.

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда ще получат 3 807 директори на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа. Те ще бъдат изплатени в зависимост от получения брой точки при оценяването от комисиите в регионалните управления на образованието и съгласно Наредбата за нормиране и заплащане на труда.

За изплащането на допълнителните възнаграждения правителството одобри общо 6 310 675 лева, които са за сметка на намаление на утвърдени разходи по програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. Средства ще получат 1 694 директори на детски градини, 1 976 - на училища, 129 - на центрове за подкрепа за личностно развитие и 8 - на центрове за специална образователна подкрепа.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на ученици от общински училища, които са придобили право по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година.

Средствата са в размер на 92 230 лева, като 77 785 лева са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата. Останалите 14 445 лева са предназначени за изплащане на стипендия на ученици от общински училища.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите и на еднократното финансово подпомагане, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2022 г.

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2022 г. в размер на 1 000 000 лв. за сметка на предвидените разходи по чл. 1, ал. 5, т. 11.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за финансиране на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова.

Предоставянето на средствата ще допринесе за преодоляването на финансовите проблеми, пред които е изправено висшето учебно заведение. Подобряване на образователните практики и на материално-техническата база на университета би имало положителен ефект върху неговото развитие и би способствало за увеличаване на интереса към него сред учениците и кандидат-студентите от българската общност в Република Молдова.

Оказването на безвъзмездна финансова подкрепа от България за Тараклийския държавен университет е в унисон с последователната и целенасочена политика на правителството на Република България за гарантиране и реализиране правата и интересите на българските общности в чужбина, при спазване на местното законодателство и нормите на международното право.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 225 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.

С направените изменения и допълнения министърът на иновациите и растежа ще може да използва вече отпуснатите допълнителни средства по бюджета на МИР, които са за сметка на приетите от Народното събрание с чл. 1, ал. 5 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по централния бюджет.

Средствата са за изпълнение на политики по т.6 в „Област ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“ и подточка 6.2 - за структурни промени и ефективно управление.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d