Съветниците в Хаджидимово приеха финансовите отчети на общината за 2019 година

Снимка: Infomreja.bg

На вниманието им беше и отчетът за състоянието на общинския дълг

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Хаджидимово прие уточнения годишен план на бюджета за 2019 година по приходната и разходната част (по приходната – 9 577 856, 00 лева и също толкова по разходната). Приет беше и отчетът на бюджета на общината за 2019 година.

Общинските съветници взеха и други важни решения – приеха окончателния годишен план и отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 2019 година, годишния план и отчета за капиталовите разходи на общината за същия период от време, както и просрочените задължения към 31.12.2019 година.

Голямо внимание беше отделено и на отчета за състоянието на общинския дълг за миналата година.

Кредитът от 1 000 000 лева е отпуснат за финансиране на инвестиционен проект – благоустрояване, рехабилитация и реконструкция на улици или части от тях, тротоари и съоръжения като подпорни стени в град Хаджидимово и в селата Абланица, Беслен, Блатска, Копривлен, Ляски, Садово, Теплен, Тешово.

Договорът, сключен през 2017 година, е за 7 години, като крайният срок за издължаване е 15.02.2025 година.

Остатъчният размер по главницата към 31.12.2019г. е 794 871,84 лева.

Месечните вноски са в размер на 12 820,51 лева и се погасяват със средства от бюджета на община Хаджидимово.

Общинският съвет прие отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 година. Кметът на общината ще го представи в Министерството на финансите и в Сметната палата заедно с решението за неговото приемане.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.