Статистика за област Благоевград: Нараства детската смъртност, населението застарява, Брезница се увеличава

Снимка: Infomreja.bg

Към 31 декември 2018г. населението на област Благоевград е 305 123 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 759 души, или с 0.9%.

Мъжете са 148 542 (48.7%), а жените – 156 581 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 58 927, или 19.3% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът  на застаряване е  по-силно  изразен  сред  жените  отколкото  сред  мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.0%, а на мъжете - 16.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2018 г. в областта има петима души на възраст над 100 години.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 44 692, или 14.7% от общия брой на населението, при 14.4% общо за страната. Спрямо 2017 г. този дял се запазва.

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Благоевград е 51.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 50.1%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 49.6%, отколкото в селата - 54.3%.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 43.1 години в края на 2018 година.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.4 години, а в селата - 44.2 години.

Тенденцията  на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за  пенсиониране.

За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 188 160 души, или 61.7% от населението на областта, като мъжете са 97 900, а жените – 90 260. През 2018 г. броят на трудоспособното население на областта намалява с 3 113 души, или с 1.6% спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 69 480 души, или 22.8%, под трудоспособна възраст – 47 483  души, или 15.5% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 -19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2018 г. в област Благоевград 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 64 лица, влизащи в трудоспособна възраст, при средно за страната - 66.

Териториално разпределение на населението

Разпределението на населението по градове и села е както следва: 60.0% в градовете и 40.0% в селата.

Към края на 2018 г. населените места в област  са 274, от които 13 са градове и 261 - села.

В 74, или 27.0% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. Четиринадесет от селата в областта са с население под пет души.

24.7% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград. Населението на областния град Благоевград към 31.12.2018 г, е 69 178 души.

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население - 3 296 души.           

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2018 г. в областта са регистрирани 2 694 родени деца, като от тях 2 676 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е по-малко с 26 деца.

Коефициентът на обща раждаемост през 2018 г. е 8.7‰, а през предходните 2017 и 2016 г. той е бил съответно 8.7 и 9.1‰.

Броят на живородените момчета (1 410) е със 144 по-голям от този на живородените момичета (1 266).

В градовете и селата живородените са съответно 1 723 и 953 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.4‰, а в селата - 7.8‰. През 2018 г. тези коефициенти остават непроменени в сравнение с 2017 година.

Област Благоевград е с раждаемост, по-ниска от средната за страната (8.9‰).

Най-много са живородените деца в община Благоевград - 745 деца, община Петрич - 454 деца, а най-малко в Струмяни - 46 и Кресна - 24 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г. в област Благоевград средният брой живородени деца от една жена е 1.50, а през предходната 2017 г. - 1.45.

През 2018 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта нараства в сравнение с предходната година с 0.2 г. и достига  26.9 години.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 1 205, или 45.0% от всички живородени. В сравнение с 2017 г. извънбрачните раждания нарастват с  0.9 процентни пункта. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства без сключен брак сред младите хора.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни - 73.9%, следвана от общините Белица - 59.3%, и Якоруда - 58.4%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча - 16.1%.

Смъртност

И през 2018 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4 056 души. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 45. Коефициентът на обща смъртнос в област Благоевград е 13.2‰,  при 15.4‰ общо за страната.

Смъртността сред мъжете (14.9‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (11.7‰). През 2018 г. продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (15.0‰) отколкото в градовете (12.1‰).

Показателят за преждевременна смъртност през 2018 г. (22.2%) намалява спрямо предходната 2017 година (22.5%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 14.6% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 28.5%.

През 2018 г. в областта  са починали 12 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 4.5 на 1000 живородени деца, при 5.8‰ средно за страната. През 2017 г. коефициентът на детска смъртност в областта е бил 3.7‰

Бракове и бракоразводи

През 2018 г. в област Благоевград са регистрирани 1 195 юридически брака - с 64 повече от предходната година, а коефициентът на брачност е 3.9‰. 62.0% от всички регистрирани бракове (741) са сред населението в градовете.

Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (36.1% от мъжете и 37.2% от жените). Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 30.5 години и 27.3 години за жените.

Броят на разводите през 2018 г. (374) намалява в сравнение с предходната година със 102 (21.4%). От всички прекратени бракове 67.6% се отнасят за населението в градовете. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години (40.6% от мъжете и 33.4% от жените). Средната възраст при развод за мъжете е 43.4 години и 39.7 години за жените.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната, а няколко години по-рано и на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.     

През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта  е намаляло с 1 380 души, или с 19 души по-малко в сравнение с 2017 година.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.5‰. В сравнение с 2017 г. отрицателната стойност на естествения прираст намалява 0.1 процентни пункта поради  по-ниската смъртност през годината.

Най-висок отрицателен прираст е достигнат в община Струмяни - 11.0‰. Положителен естествен прираст се набюдава единствено в община Гърмен  - 0.4‰.

На територията на областта през 2018 г. са се заселили 5 021 души, а са се изселили 6 400 души, което определя отрицателен механичен прираст от 1 379 души.

В рамките на областта положителен механичен прираст е регистриран в община Банско - 20 души, а в останалите общини броят на заселените е по-малък от броя на изселените.

 

Снимки: НСИ

КОМЕНТАРИ

Антонов16:07 - 16.05.2019
Благоевградска област е най зле скроената област в цяла България
Код за сигурност, въведете кода 2xa
loading...