Пили сме с един литър по-малко вода през 2017 в Благоевградско

Снимка: Infomreja.bg

Води

През 2017 г. 97.7% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване в областта намалява от 111 л/ден средно на човек през 2016 г. на 110 л/ден/чов. през 2017. През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София - столица (126 л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско - област Търговище (68 л/ден/чов.).

От 2010 г. насам в област Благоевград не се регистрира режим на водоснабдяване за населението поради недостиг на вода. С ограничено водоподаване през 2017 г. е 3% от населението в страната, като най-засегнати са областите Ловеч (76.9%) и Габрово (28.5%) и Търговище (18.1%).

В областта 81.9% от населението е свързано със обществена канализация. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 52.4 от населението.

Област Благоевград е сред областите с най-нисък дял на населението с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води.  През 2017 г. със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (с вторично третиране) е свързано 29.6 % от населението в областта, при общо за страната 63.4%.

Битови отпадъци

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите.

На територията на област Благоевград през 2017 година функционират 8 депа с 216 дка заета площ.

През 2017 г. количеството на образуваните битови отпадъци се оценява на 107 хил. т., или с 5.9% повече спрямо 2016 година. Предадените за депониране битови отпадъци за 2017 г. са 105 хил. т., а предадените за директно рециклиране - 2 хил. тона.

През 2017 г. 205 населени  места от област Благоевград са обслужвани от системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като с тази услуга е обхванато 99.1% от населението на областта.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението показва натиска върху околната среда. През 2017 г. количеството на събраните отпадъци в област Благоевград се оценява на 346 кг. средно на човек, или с 19 кг. повече спрямо 2016 година.

Сравнението по области през 2017 г. показва, че най-голямо количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Габрово, София (столица), Варна и Пловдив (с над 500 кг/чов.), а най-малко - в област Кърджали (241 кг/чов.).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax
loading...