ОИК реши: Кметът Атанас Камбитов запазва поста си!

Кметът на Благоевград, Атанас Камбитов, снимка: Infomreja.bg, архив

Кметът Атанас Камбитов запазва поста си. Това реши Общинската избирателна комисия в Благоевград след проверка по сигнала на съветничката Злата Ризова, която поиска предсрочно прекратяване на пълномощията на градоначалника.

Ризова е изложила твърдения за нарушени разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация – чл. 41, посочвайки, че през периода от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г., Камбитов е бил едноличен собственик на капитала и управител на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045.

Към сигнала са представени извлечение от търговския регистър за актуално състояние на „СТАРТ 2015“ ЕООД, извлечение от Търговския регистър за смяната на управителите на „СТАРТ 2015“ ЕООД, както и извлечение от Търговския регистър за промяна на съдружниците на „СТАРТ 2015“ ЕООД. Цитирана е и практика на Върховен административен съд по подобни според Ризова казуси.

ОИК - Благоевград, е изискала официална справка от Агенцията по вписванията, която е удостоверила, че в периода от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г. Атанас Камбитов е бил вписан като едноличен собственик и управител на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045, а на 03.10.2017 г. като управител на дружеството е вписано друго лице – Ивайло Благоев.

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им“.

Видно от цитираната правна норма е, че периодът, през който кметовете на общини не могат да са управители в търговски дружества, е времето на мандата им. Под „мандат“ се разбира времето на пълномощията на един изборен орган, а именно срокът за заемане на изборна длъжност от момента на полагане на клетва до датата на произвеждане на следващите избори.

Предвид текста „по времето на мандата им“, законодателят е имал предвид обстоятелство валидно по време на целия срок на пълномощията, а не инцидентно възникнало обстоятелство, през времето на мандата, което в настоящия случай, обстоятелство вече е отстранено.

Към момента на произнасяне на ОИК, с настоящото решение, следва да се прецени дали в действителност е налице твърдяното от Злата Ризова основание за несъвместимост с изборната длъжност. Несъвместимостта представлява съвкупност от конституционно или законово определени забрани за съвместяване на определена публична длъжност с друга такава, както и с длъжности и дейности, свързани с частен интерес на заемащия публичната длъжност.

Следва да се има предвид, че несъвместимостта изисква възможност за нейното прекратяване в определен срок чрез избор на несъвместими позиции или дейности /Решение №3 от 07.03.2019 г. по конституционно дело №16 от 2018 г./.

В ЗМСМА липсва изрично предвидено ретроактивно действие, което да може да обуслови самостоятелното приложение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Отделно от това, в хипотезите на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, нарушението на забраната следва да съществува към момента на прекратяване на пълномощията, който факт, в конкретния случай, не е налице.

Към момента на подаването на сигнала от Ризова, след извършена справка в публичния Търговски регистър, е установено, че към настоящия момент като управител на „СТАРТ 2015“ ЕООД фигурира друго лице, различно от Атанас Станкев Камбитов, т.е. последният не е управител на едноличното търговско дружество, поради което не е налице нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА и не е налице несъвместимост за заемане на длъжността кмет.

С оглед на горното разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА не следва да се приложи, тъй като към настоящия момент сигналът на Злата Ризова е без предмет.

За пълнота следва да се отбележи, че цитираната практика от Ризова се отнася до прилагането на нормата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, която норма представлява самостоятелно и различно основание за прекратяване на пълномощията на лице, което при избирането му за кмет, заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1 и в едномесечен срок не е предприел съответните действия.

Независимо от горното, на гласуване подлежи конкретното предложение на Ризова за предсрочното прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов.

По искането на Злата Ризова за предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на Община Благоевград – Атанас Станкев Камбитов, Общинска избирателна комисия Благоевград гласува с 4 (четири) гласа „ЗА“ и 5 (пет) гласа „ПРОТИВ“.

Като взе предвид гореизложеното, при наличието на изискуемия кворум и мнозинство, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34, чл. 85, ал. 4, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Благоевград, прие следното решение: Не прекратява пълномощията на кмета на Община Благоевград, Атанас Станкев Камбитов.

Отхвърля сигнала на Злата Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Камбитов като неоснователен.

Решението е прието в 18.00 часа вчера. То подлежи на обжалване пред Административен съд-Благоевград, в седемдневен срок от обявяването му, чрез ОИК – Благоевград.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...