Област Кюстендил е на 24-о място по произведен брутен вътрешен продукт

Снимка: Infomreja.bg

На човек от населението се падат 9 285 лв. от стойностния обем на показателя

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Кюстендил през 2018 година е 1 115 млн. лв. Това нарежда областта на 24-то място в страната. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 9.8%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната.

На човек от населението се падат 9 285 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 33 437 лв., а с най-ниско - областите Сливен и Силистра, съответно със 7 600 и 7 029 лева.

Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) в област Кюстендил през 2018 г. възлиза на 967 млн. лв., което е с 10.3% повече спрямо 2017 година. БДС за областта представлява 1.0% от общо генерираната добавена стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 550 млн. лв. и представлява 56.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2017 г. делът на сектора в добавената стойност се увеличава с 1.1 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава своя обем, както и относителния дял в БДС за областта. През 2018 г. са реализирани 338 млн. лв. или 35.0%, което е с 2.3 процентни пункта повече спрямо 2017 година.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 8.1% от добавената стойност на областта и е в размер на 78 млн. лева. Спрямо 2017 г. бележи намаление с 3.4 процентни пункта.

В национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2018 г. е 3.9%, този на индустриалния сектор е 25.8%, а в сферата на услугите е създадена 70.3% от брутната добавена стойност в страната.

В преобладаващата част от областите в страната с най-голяма тежест в структурата на брутната добавена стойност е икономически сектор „Услуги”, като за София (столица) този дял е най-висок - 88.6%. В три области относителният дял на брутната добавена стойност в индустриалния сектор е по-висок от този в сектора на услугите - Стара Загора, Враца и София-област.

 

КОМЕНТАРИ

ГЕРБ - Кюстендил18:10 - 28.03.2020
Това е зловредна комунистическа пропаганда!
Код за сигурност, въведете кода 3ax