Най-много къщи има в Струмяни, но са обитавани от един човек

Снимка: Infomreja.bg

Вижте какво показва статистиката

Към  31.12.2019 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 396 сгради със 140 983 жилища в тях. В сравнение с 2018 г. жилищните сгради са със 131 повече, а жилищата в тях се увеличават с 464. В градовете се намират 59.3% от всички жилища в областта, а в селата - 40.7%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 3 526 с 26 469 жилища в тях, тухлените - 67 103 със 105 036 жилища, а 9 478 жилища се намират в 8 767 сгради с друга конструкция. В градовете 30.1% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.1%  - в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 13.9% - в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.2% в стоманобетонни и панелни сгради.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи - 81.9 хил., или 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи - 25.6 хил. (18.1%), жилищата с пет и повече стаи - 21.8 хил. (15.5%), а едностайните са 11.7 хил. (8.3%). 

Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно - 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете - 68.8%, а многостайните с четири и повече стаи (53.0%) - в селата. Според разпределението на жилищата в област Благоевград по години на построяване най-голям е относителният дял на построените жилища в периода 1971 - 1980 г. - 21.8% от общия жилищен фонд (30.7 хил.), следват построените жилища в периода 1981 - 1990 г. и 1961 – 1970 г. - 19.5% (27.5 хил.).

Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 466 при средно за страната 571. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Струмяни - 731 и Сандански - 553, а най-малко в община Гърмен - 344.

Жилищата в област Благоевград се обитават средно от 2.1 лица, като при жилищата в градовете показателят е 2.2 лица, а в селата - 2.1. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2018 г. е регистриран в община Гърмен и община Сатовча по - 2.9, а най-нисък в община Струмяни - по 1.4.

Общата полезна площ на жилищата към 31.12.2019 г. е 11 204 хил. кв. метра. Полезната площ на човек от населението в областта е 37.0 кв. м., като най-голяма е в община Банско - 47.5 кв. м., а най-малка в община Якоруда - 26.2 кв. м.

Към 31.12.2019 г. 63.7% от всички жилища в област Благоевград се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест - и повече етажни сгради е 13.1%. 

Преобладаващата част от жилищата 139 273 (98.8%) е частна, а само 1 710 жилища (1.2%) са държавна или общинска собственост.

Около една трета от жилищата в област Благоевград (41 631) имат висока степен на благоустроеност - освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Само 0.2% от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn