Криминалният контингент е на възраст между 18 и 24 години

Снимка: Infomreja.bg

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2019 година

През 2019 г. са приключили делата за 30 276 извършени престъпления. От тях 10 577 са завършили с ефективно осъждане, 14 385 - с условно осъждане, 669 - с оправдаване, 270 - с прекратяване, а 4 375 - с освобождаване от наказание. С ефективни и условни присъди са приключили делата за 24 962 извършени престъпления, което е с 0.8% по-малко в сравнение с 2018 година.

От всички престъпления, завършили с осъждане, 12 029 (48.2%) са извършени през 2019 г., 7 685 (30.8%) - през 2018 г., а 5 248 (21.0%) - през предходни години. През 2019 г. обвиняеми са били 28 774 лица, от които: • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 9 939 лица, или 34.5% от общия брой на обвиняемите; • условно осъдени са 13 450 лица (46.8%); • освободени от наказателна отговорност са 4 507 лица (15.7%); • оправдани са 585 обвиняеми лица (2.0%); • прекратени са делата на 293 лица (1.0%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 23 389, което е с 2.4% помалко в сравнение с 2018 година. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 1 023, или 4.4% от всички осъдени.

През 2019 г. коефициентът на криминална активност1 е 388 на 100 000 души от наказателноотговорното население и намалява с 1.8% в сравнение с 2018 година.

Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 - 24 години - 1 115 осъдени на 100 000 души от съответното население. С нарастване на възрастта стойността на коефициента намалява, като за лицата на възраст 50 и повече години той е 115 на 100 000 души от населението в тази възрастова група. Коефициентът на криминална активност на непълнолетните лица е 408 на 100 000 души от населението като най-висок е за лицата на възраст 17 години - 736 на 100 000 души от населението на тази възраст.

Разпределението на осъдените през 2019 г. лица по пол и възраст е следното: • Броят на осъдените мъже е 21 496, или 91.9% от всички осъдени лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 27.3% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 1 893 (8.1%). Коефициентът на криминална активност на мъжете е 742 на 100 000 души от наказателноотговорните мъже, а на осъдените жени - 61 на 100 000 души от съответното население.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax