Какво реши Министерският съвет на последното си за мандата заседание?

Снимка: МС

Милиони бяха гласувани за образование, МВР и други пера

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за изпълнение на планираните дейности през втората година на Националнатата научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции".

Програмата цели систематизиране на информацията за разпространението на вирусите на HIV, хепатит В и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред донорите в България. Разпространението на подобни инфекции в глобален аспект е от съществено значение за развитието на научните изследвания в областта, защото се определят като голямо предизвикателство пред науката. Доказано е, че те предизвикват редица хронични инфекции с тежки усложнения, затова всяка информация за тях е ценна и необходима.

С финансирането на научната програма през 2020 г. са извършени 40 000
тествания, от които е установено наличието на около 2-3% инфектирани кръвни
съставки, които не могат да бъдат открити с рутинните и традиционните
изследователски тествания, използвани преди въвеждане на метода „NAT“. През тази година се предвижда извършването на 40 000 тествания, както и
анализ на натрупаните данни от медицински изследвания и разработване на нови модели и софтуер за обработка на данни. Предоставената информация ще бъде използвана от българските учени, които ще я анализират, обобщават и използват в работата си. Програмата е на стойност 4,5 млн. лева и е със срок на изпълнение до 31 декември 2022 г. 

Министерският съвет отпусна 1 466 139 лева по бюджетите на 52 общини за 2021 г. за финансиране на обхващането на навършилите 4-годишна възраст деца в задължително предучилищно образование.

Предвидените средства ще осигурят обучението на 4 618 деца в общините, които са създали необходимите условия за това след приети решения на общинските съвети.

С предоставянето на финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, ще им бъдат осигурени образование и социализация в ранна детска възраст, което е от съществено значение за развитието на ключовите компетенции. 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2021 г. в общ размер до 18 млн. лв. Средствата са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Министерският съвет отпусна средства в размер до 13 100 000 лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г за финансиране на проекти от конкурса на Фонд Научни изследвания за фундаментални изследвания свързани със значими обществени предизвикателства, в резултат на пандемията от COVID-19, както и за изпълнението на годишната програма на Фонд „Научни изследвания" за 2021 г. в по-голям обем.

Необходимите средства за финансиране на конкурстните проекти са в размер на 3 100 000 лв. Наред с тях се отпускат до 10 000 000 лв. за изпълнението на годишната програма на ФНИ в по-голям обем. С тях ще бъдат финансирани 150 нови проектни предложения.

Очаква се в резултат от изпълнението на проектите да се постигне повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, по-интензивни връзки между науката, образованието, бизнеса и обществото, участие на български учени в международни проекти. 

Правителството одобри отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер 1 767 120 лв. по линия на Националната програма за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност"2014 - 2020.

С предоставените средства ще бъдат покрити поетите и планирани разходи от бюджета на МВнР за 2021 г. за обезпечаване на процентния дял смесена употреба на активите и оборудването, обслужващи Националната визова информационна система на Република България, които са изключени от допустимите дейности за финансиране съобразно разпоредбите на Регламент № 515/2014 на ЕП и Съвета от 16 април 2014 г.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

По проект „Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система" финансирането възлиза на стойност 1 124 600 лв.

По проект „Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България" финансирането възлиза на стойност 169 400 лв.

По проект „Следгаранционна поддръжка и обновяване на софтуерните компоненти на НВИС" финансирането възлиза на стойност 347 700 лв.

По проект „Извършване на строителство, реконструкция, модернизация и ремонт на консулски служби" финансирането възлиза на стойност 125 420 лв. 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 15 000 000 лв., по бюджета на МВР за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5