Голям интерес към обучителния курс по социално предприемачество

Обучение по дигитална компетентност. Лектор – проф.д-р Борислав Юруков, снимки: ЮЗУ

В периода 15 – 18  май 2019 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе проведен първият етап  от безплатен обучителен курс по социално предприемачество.

Той е организиран в рамките на проект „План за развитие на социалното предприемачество“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”. Домакин на обучителния курс е Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Възможността за включване в безплатно обучение по социално предприемачество предизвика значителен интерес. В учебните занимания участваха над 30 курсисти, сред които представители на местната власт, ръководители на трудово-производителни кооперации, председатели на сдружения с нестопанска цел и пр.

Обучението бе реализирано в  седем модула:

  • Дигитална компетентност за успешно  предприемачеството /практически курс в две части/;
  • Предприемачеството в съвременната икономика; 
  • Организация и управление на социалното предприятие;
  • Психологически аспекти на социалното предприемачество – подходи за повишаване на креативността и иновативността  на социалния предприемач;
  • Културата и изкуствата в социалното предприемачество;
  • Българската традиционна култура – неизчерпаем източник за социално предприемачество. Добри практики;
  • Културното  наследство и културният туризъм като ресурс за социално предприемачество и устойчиво развитие на региона.

Заниманията по дигитална компетентност се проведоха изцяло като практическо обучение. Висококвалифицирани преподаватели под ръководството на проф.д-р Борислав Юруков обучаваха курсистите по компютърни програми, необходими в работата им.

В своята лекция „Предприемачеството в съвременния свят“ проф.д-р Рая Мадгерова акцентира върху основополагащата значимост на предприемачеството в съвременната икономика, разгледа основни характеристики на предприемаческата дейност, възможностите и перспективите за съвременно социално предприемачество.

Обучението на курсистите по организация и управление на социалното предприемачество бе проведено от доц.д-р Мария Станкова. Бе акцентирано върху възможностите за оптимизиране мениджмънта на социалното предприятие, актуалните възможности на използване социалните мрежи в този процес, важността на изготвянето на бизнес план и анализ на ресурсите.

В модула „Психологически аспекти на социалното предприемачество“ доц.д-р Мария Вълкова разгледа същността на основни понятия като креативност и иновативност, пречките, които сами си поставяме пред индивидуалната ни креативност,  възможностите за повишаване креативността на организацията и пр. Попълвайки предоставения им психологически тест, курсистите научиха повече за личното си отношение към креативността, равнището на индивидуалната им креативност, лидерство и креативност в организацията и пр.

Проф. д.н. Йордан Гошев разгледа възможностите за социално предприемачество в сферата на културата и изкуствата. Бе подчертано, че няма по-универсално средство за приобщаване към социума, развитие на местните общности, съхраняване на традициите и  изграждане на идентичност от дейностите в областта на културата и изкуствата.

Курсистите обогатиха своите познания за това как използването на образци от   българската традиционна култура може да се превърне в ядро или допълващ елемент в сферата на социалното предприемачество – върху тези възможности говори  гл.ас. д-р Димитрия Спасова.

Анализ  на възможностите за социално предприемачество в сферата на културното наследство и културния туризъм направи проф.д.н. Васил Марков. В своята лекция той подчерта, че доколкото  важен приоритет за Благоевградска област е развитието на туризма, то богатото културно наследство, природните дадености, разработените курорти, натрупаният опит  са все благоприятни фактори за развитие на  социалното предприемачество в тази сфера.

Курсистите получиха сертификат за успешно завършен първи етап от обучителния курс по социално предприемачество. Вторият етап ще се проведе през месец юни с провеждане на консултации и обучение по интересуващи курсистите теми и проблеми.

 

Гл.ас.д-р Димитрия Спасова разказва за богатите възможности на традиционната българска култура за социално предприемачество
За предприемачеството в съвременната икономика говори проф.д-р Рая Мадгерова
Доц.д-р Мария Станкова представя възможностите за подобряване на организацията и управлението на предприятията от сферата на социалната икономика

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...