Глоби по време на годишното приключване

В периода на годишното приключване много от собствениците на фирми се питат какво точно правят техните счетоводители и защо в този период на годината в счетоводните отдели и къщи кипи усилена работа.

Това е така, защото законът е предвидил счетоводителят ви да попълни много документи, за да приключи успешно и в срок дейността на фирмата ви за годината.

Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” би желала да ви запознае с глобите, ако тези документи не бъдат подадени в срок:

 

1. За неподаване или неподаване в срок на изброените по-долу данъчни декларации, санкцията е в размер от 500 до 3000 лева, а при повторно нарушение – от 1000 до 6000 лева. Дори да подадете декларацията в срок, но в нея не посочите или невярно посочите данни, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, ще бъдете глобени със същите суми:

           * Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника (Данък, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове и данък, удържан при доходи на чуждестранни лица), декларират дължимия данък за тримесечието с декларация по образец в срок до края на месеца, следващ тримесечието;

           *  Годишна декларация за дължимия корпоративен данък;

           *  Данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващо се дружество;

           *  Данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на дънъчнозадължено лице;

           *  Декларация за данъка върху хазартната дейност;

           *  Годишна декларация дължимия данък върху приходите на бюджетни предприятия;

 

Изброените декларации са само част от тези, които ще срещнете ако прочетете от начало до край ЗКПО. Дори и бизнесът ви да е по-специфичен, в Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” ще получите информация за всички декларации, с които ви задължава законът.

2. При неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване на неверни данни или обстоятелства в приложението санкцията е в размер от 100 до 1000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2000 лв.

3. Отчитане на стопанска операция в нарушение на счетоводната политика, водещо до неправилно определяне на счетоводния финансов резултат. (Например, отчитане на дълготраен актив по смисъла на счетоводното законодателство като текущ разход.) – глобата е в размер от 100 до 1000 лв. за всяко нарушение, при повторно нарушение - от 200 до 2000 лв. за всяко нарушение.

4. Управител или ликвидатор/синдик, който с действие или бездействие е допуснал някое от следните нарушения: недеклариране в срок или посочване на неверни данни в декларация, неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване на неверни данни в него или отчитане на стопанска операция в нарушение на счетоводната политика ще бъде санкциониран с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 400 до 2000 лв.

5. За извършено скрито разпределение на печалба е предвидена санкция в размер 20 % от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба. Ако посочите скритото разпределение на печалба в данъчната си декларация, санкцията не се налага.

6. Неизпълнение на задължението за подаване на годишния отчет за дейността се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв.

Ние в Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” работим усилено не само в периода на годишното приключване, а и през цялата година. Така гарантираме на нашите клиенти добър край на старата година и обещаващо начало на новата година.

 

КОМЕНТАРИ

nikolay11:18 - 11.02.2015
Ami az
Иво11:12 - 11.02.2015
Ok mersi.
Ч. Стоянов14:14 - 10.02.2015
Ами да много точно е написано!
emo13:04 - 09.02.2015
Перфектни сте!
Код за сигурност, въведете кода aa6