Фирма „КМД“ ЕООД приключи успешно изпълнението на проект за добри и безопасни условия на труд

Снимка: kmd.bg

Фирма „КМД“ ЕООД приключи успешно изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът BG05M9OP001-1.008-0862-C01 „Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД“ има за цел: "Да осигури оптимална организация на работа, добри и безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите в КМД ЕООД".

Специфичните цели на проекта са:

1. Да се въведат нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда;

2. Да се оптимизират работните процеси и да се въведат практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители;

3. Да се ограничи въздействието на рисковите фактори на работната среда и да се гарантира високо ниво на ЗБУТ;

4. Да се въведат социални придобивки в предприятието за повишаване на удовлетвореността от труда.

Посочените цели се постигнаха чрез реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Внедряване на софтуерна система за организация на труда и управление на човешките ресурси;

Дейност 2: Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд;

Дейност 3: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в КМД ЕООД;

Дейност 4: Ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в КМД ЕООД;

Дейност 5: Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното

ограничаване и предотвратяване;

Дейност 6: Организация и управление на проекта;

Дейност 7: Oсигуряване на информиране и публичност по проекта.

Чрез реализацията на тези дейности се постигнаха следните резултати:

  • Разработи се и се внедри софтуерна система за управление на транспорта - в резултат от тази основна дейност по проекта се внедри изключително важна за развитието и управлението на човешките ресурси в предприятието система. Благодарение на това се постави нов по-висок стандарт както в организацията на труда и ресурсната ефективност на предприятието, така и в грижата за работещите;
  • Посредством доставката и монтажа на планираните колективни предпазни средства – 9 броя климатици, се подобриха параметрите на работната среда се постигна оптимално ниво на здраве и безопасност на работещите;
  • Осигуриха се лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в КМД ЕООД - бяха доставени и разпределени специални работни облекла и лични предпазни средства на 362 заети в КМД ЕООД лица;
  • Обособиха се и се ремонтираха помещения за отдих и почивка на работещите в администрацията и помещения за отдих и почивка на шофьорите и се осигури необходимото оборудване за тях;
  • Проведе се обучение на служителите – общо 213 служители получиха удостоверения за преминат курс на обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

Целева група в проектното предложение е 362 служители. Значителна част от тях (180) са служители над 54 годишна възраст и хора с намалена трудоспособност (5), пенсионери 36.

Стойност на проекта 461 176,03 лева

Финансиране от ЕС

ЕСФ - 313 599,70 лева

Национално финансиране- 55 341,12 лева

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и на Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КМД“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5
loading...