Агенцията по заетостта в Гоце Делчев: Сроковете за обезщетение при безработица спират да текат

Снимка: Infomreja.bg

Нова регистрация може да се направи до 14 дни след отмяна на извънредното положение

„Във връзка с публикувания на 20.03.2020 година от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13-и март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г., Ви уведомяваме, че:

I. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица, могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез: 

  • Официалния сайт на АЗ;

  • Новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ; 

  • По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

Активирани са 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

Електронните административни услуги включват:

II.    Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3 от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“, като за последното е необходимо:

На лицата, които са дошли в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ, препоръчваме възможностите: 

  • да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение , като отново подчертаваме, че подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне;

  • да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ; 

  • ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител от НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ.“

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax