Временно спират процедурата по принудително премахване на незаконни обекти в Якоруда

Снимка: Infomreja.bg

Това гласи заповед на кмета Нуредин Кафелов

В изпълнение на Заповед № 59 /18.02.2021 г. на кмета на Община Якоруда за премахване на строеж „Външно стоманобетонно стълбище, покрито с дървен навес”, изграден откъм северната страна на двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в УПИ X, пл. № 245, кв.31  по плана на град Якоруда, община Якоруда, бяха премахнати две стълбищни рамена с по 6 (шест) стъпала, плътен парапет със зидария от газобетон и дървена дограма.

В процеса на премахване на външното стълбище към 13.00 часа на 20.05.2022 г. се установи, че неговите подова и таванска стоманобетонни плочи са закрепени към стоманобетонните плочи на съществуващата сграда. С цел предотвратяване на пукнатини и запазване целостта на конструктивните елементи на съществуващата жилищна сграда е необходимо да се изготви становище от инженер-конструктор с указания за безопасното премахване на гореописания строеж.

В изпълнение на Заповед № 63 / 22.02.2021 г. на кмета на Община Якоруда за премахване на строежи: „Масивна плътна ограда и навес”,  находящи се в ПИ с пл.№ 244, кв. 31 по плана на град Якоруда бяха премахнати целия навес и част от плътната масивна ограда по продължението на навеса. В процеса на премахване се установи, че по  североизточната и югоизточната граници на ПИ с пл.№ 244, покрай плътната масивна ограда, има земеделски насаждения, които не е възможно да бъдат запазени при изпълнението на строителните дейности, свързани с премахването на останалата част от оградата.

Имайки предвид горното и  на основание чл.44, ал.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:

Да бъде временно спряна процедурата по принудително премахване на следните незаконни обекти, както следва:

   1. „Подовата плоча, таванската плоча и двете метални колони, които подпират таванската плоча”, представляващи част от покрито „Външно стоманобетонно стълбище”, изградено откъм северната страна на двуетажна масивна жилищна сграда,  находяща се в УПИ X, пл. № 245, кв.31  по плана на град Якоруда, община Якоруда с извършител: г-н Муса Ибрахим Осман, описан в Заповед № 59 / 18.02.2021г. на Кмета на Община Якоруда. Целият незаконен строеж ще бъде премахнат след изготвянето на становище от инженер-конструктор с указания за безопасното им събаряне с цел запазване целостта на конструктивните елементи на съществуващата жилищна сграда;

    2. Част от „Масивна плътна ограда”,  находящ се в ПИ с пл.№ 244, кв. 31 по плана на град Якоруда, изграден от г-н Ибрахим Муса Осман, описани в Заповед № 63 / 22.02.2021г. на Кмета на Община Якоруда. Останалата част от незаконния строеж ще бъде премахнат след прибиране на селскостопанската продукция в края на земеделския сезон.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Управителя на фирма „Строител-2001”ЕООД г-н Ахмед Кавалов  и на всички заинтерсовани лица за сведение и изпълнение.

 

ОБЩИНСКИ КМЕТ:

 /инж. Нуредин Кафелов/

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.