Ръст в делата за домашно насилие и кражби в Районен съд - Дупница

Снимка: Пресцентър - КОС

Общият брой на постъпилите наказателни, граждански и административни дела в Районен съд – Дупница, е 3780

Увеличение на делата за престъпления против собствеността и за общоопасни престъпления, най – вече в транспорта, както и на делата по Закона за защита от домашно насилие и образуваните производства по Семейния кодекс, показва анализа на Районен съд – Дупница, за изминалата 2022 година, съобщават от пресцентъра на КОС.

„От анализа на данните от въззивния контрол може да бъде направен извод, че съдиите от Районен съд - Дупница имат много добра правна подготовка и изготвят качествени съдебни актове. И в двете отделения преобладават потвърдените актове от горните инстанции“, коментира административният ръководител на съда, съдия Иван Димитров.

Общият брой на постъпилите наказателни, граждански и административни дела в Районен съд – Дупница през 2022 г. е 3780. Налице е намаление в броя на делата със 128 в сравнение с 2021 г., като броят им е по-голям с 240 в сравнение с 2020 г.

През 2022 г. за поредна година съдиите от Районен съд - Дупница, работеха в намален състав. По щатно разписание за РС - Дупница до 15.12.2022 г. бяха предвидени 11 щатни бройки за съдии. Поради командироване, през почти цялата година в съда работиха 8 съдии. Действителната натовареност е 39, 36 бр. дела.

През 2022 г. са обжалвани и протестирани актовете по 277 бр. наказателни дела или 20, 89 % от общо решените. Върнати обжалвани наказателни дела от въззивната и касационните инстанции през 2022 г. са общо 245 бр. дела. От тях 133 бр. са потвърдени, 87 бр. отменени и 21 бр. изменени, или потвърдените са 54, 29 %, и изменените - 8, 57 %.

През 2022 г. са обжалвани актовете по 169 бр. граждански и административни дела или 6, 95 % от броя на свършените дела. През отчетната година от въззивната и касационната инстанция /включително и от обжалваните през минали години/ са върнати 127 бр. дела, от които 31 бр. определения. От тях 88 бр. – 69, 29 %, са изцяло потвърдени, 25 бр. - 19, 68 %, са отменени изцяло /от тях 2 бр. – 8 %, са отменени по обективни причини, т.е. при наличие на обстоятелства извън поведението на съда/ и 14 бр. - 11, 02 %, са потвърдени в едната част и отменени в другата част.

При съпоставката с предходните две години е видно, че съществено се е увеличил процентът на изцяло потвърдените актове /54, 33 % за 2021 г. и 55, 48 % за 2020 г./.

Общият брой на разглежданите наказателни дела през 2022 г. – 1620 бр. и почти съвпада с разглежданите през 2021 г. – 1630 бр., но е по-голям от този на разглежданите дела през 2020 г. – 1585 бр. Положителна е наблюдаваната тенденция за намаляване на броя на несвършените дела от минал период – 250 бр., при 297 бр. за 2021 г. и 317 бр. за 2020 г.

Налице е увеличаване на броя на делата от общ характер – 285 бр., с 13 повече от тези през 2021 г. и с 33 повече от тези през 2020 г. В сравнение с предходните две години се е увеличил броят на частните наказателни дела и делата с приложение на чл.78а НК. Намаление се отчита при броя на делата от административно-наказателен характер.

Сравнителният анализ на броя образувани дела по видове през последните три години сочи увеличение на броя на образуваните дела за престъпления против собствеността и при делата за общоопасни престъпления. Известно намаление е налице при делата за престъпления, свързани с наркотични вещества /23 бр. при 29 бр. за 2021 г., като броят новообразувани дела продължава да е по-висок от този през 2020 г. 17 бр./. Намалели са новообразуваните дела за престъпления против личността и за престъпления против брака, семейството и младежта.

През отчетната 2022 г. са образувани 334 бр. дела от административно наказателен характер. Налице е намаление в сравнение с 2021 г., когато са били 370 бр. дела и с 2020 г. - 373 бр. При постъпленията по видове дела, най-голям брой са делата по Закона за движение по пътищата – 179 бр., следвани от тези по ЗМВР – 16 бр. и срещу административни актове на НАП – 13 бр.

През отчетната година в тримесечен срок са приключени 1049 бр. дела, или 79,05% от свършените дела, при 77, 17 % за 2021 г. и 74, 76 % от за 2020 г.

През 2022 г. на Районна прокуратура – Дупница, са върнати общо 18 бр. дела, от които 15 наказателни дела от общ характер и 3 бр. частни наказателни дела.

Постановени са 52 бр. присъди по наказателни дела от общ характер, като от тях 6 са оправдателни; 11 присъди по дела от наказателно-частен характер, от които 2 бр. оправдателни; 39 бр. решения по административно-наказателни дела по реда на чл.78а НК, от които 4 бр. оправдателни.

През 2022 г. общият брой на постановените присъди и одобрените споразумения по наказателни дела от общ характер е 280.

През 2022 г. броят на лицата с наложено наказание / по НОХД, НЧХД и 78а НК / е 289, а 11 от тях са оправдани. От осъдените лица осем са били непълнолетни. Наказание „лишаване от свобода" до три години е наложено на 192 лица, а по отношение на 137 от тях е приложен чл.66, ал.1 от НК / т.е. изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от време /. На едно лице е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок над три до петнадесет години. На 22 лица е наложено наказание „глоба", на 41 - „пробация" и на 7 - други наказания.

Сравнителният анализ на наказаната престъпност през годините сочи, че през настоящата година се е увеличил броят на лицата с наложено наказание “лишаване от свобода“ – 192, при 186 за 2021 г. и 184 за 2020 г.

Броят на разглежданите граждански дела през отчетната 2022 г. е  2639. От тях новообразувани са 2410, а несвършени от предходен период - 229 бр. Новообразуваните дела са със 166 по-малко в сравнение с 2021 г., като намалението се дължи на броя новообразувани заповедни производства – 1518 бр. при 1722 бр. за 2021 г. При  този вид дела се наблюдава значителна динамика през годините.

Налице е увеличение в образуваните производства по Семейния кодекс - 309 бр., при 259 за 2021 г. и 290 бр. за 2021 г. и на исковите производства по Кодекса на труда - 23 бр., при 15 за 2021 г. Значително са се увеличили делата по Закона за защита от домашното насилие - 46 бр., при 38 за 2021 г. и 25 бр. за 2020 г. Запазва се почти непроменен броят на новообразуваните делбени производства и искове по ЗН.

Приключените в 3-месечен срок дела – 2263 бр., са 93,1 % от общо свършените дела, при 92,53 % от решените дела за 2021 г. и 91,7 % през 2020 г., т.е. процентът на приключените в 3-месечен срок дела е сравнително постоянен. През 2022 г. няма решени дела с необявено решение в 3-месечен срок, което води до положителен извод за работата на съдиите по отношение на срочността на произнасяне.

Основна причина за отлагане на делата е нередовното призоваване на страни. По голям брой дела страните имат постоянно местоживеене в населени места извън гр. Дупница и призоваването се извършва чрез съответните общини и кметства.

Това води до несвоевременно връчване на призовки, неоформяне на призовките по предвидения ред или връщането им след съдебното заседание. Други често срещани причини за отлагане на делата са несвоевременно внасяне от страните на определения депозит за назначените експертизи /водещо до неизготвяне на експертните заключения в законовия срок/ и неосигуряване на допуснатите при режим на довеждане свидетели.

Анализът сочи, че през отчетния период намалява броя на издадените свидетелства за съдимост – 3512, в сравнение с 2021 г. - 3638 бр., като се запазва по-голям от броя им през 2020 г. - 3473 бр.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd