Преобразуват училището в Дебрен от основно в обединено до 10 клас

Снимки: ОУ "Св. Климент Охридски" - Дебрен

Директорът на ОУ "Св. Климент Охридски" в село Дебрен, Верхат Топчиев, от името на Педагогическия и Обществения съвет внесе в общинската администрация в Гърмен докладна, която да бъде разгледана и приета от общинските съветници на следващото заседание с решение за преобразуване на школото от основно в обединено учебно заведение, считано от учебната 2017/2018 година.

Тази възможност на училището в Дебрен дава § 8, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование, влязло в сила от 01.08.2016 г., в който се казва, че „Заварените към влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т. 3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и становище на регионалното управление на образованието и решение на съответния общински съвет”.

Сред основните мотиви на вносителите от ОУ „Св. Климен Охридски" са, че състоянието на училището напълно отговаря на условията за неговото преобразуване от основно в обединено, тъй като с всяка изминала година то бележи устойчиво развитие с много малко текучество на ученици. Броят на учениците и паралелките през последните няколко години от 2013-2017 г. се движи от 221 до 243 възпитаници за настоящата учебна година.

Другият аргумент е, че в училището в Дебрен работят 25 опитни педагогически специалисти с висше образование, от които 16 в начален етап и 9 в прогимназиален етап, всички правоспособни за провеждане на обучение и в гимназиалната степен на училищното образование.

Училището има също възможност и готовност дори в настоящия момент да поеме още 2 паралелки, като има възможност и за допълнително разкриване на специализирани кабинети. Училищната сграда е нова, в която непрекъснато се извършват подобрения по отношение на обзавеждане и закупуване на учебно-технически средства и дидактични материали.

Има обзаведен компютърен кабинет с 20 нови компютри, интерактивна дъска, преносими компютри и проектори, качествен интернет достъп, което дава възможност за обучение на повече ученици от 1-ви до 10-и клас.

„В нашето училище имаме изградена ясна стратегия за развитие за периода 2016 – 2022 година, като в нея сме имали предвид демографското развитие на селото, вътрешни и външни фактори, ценности и приоритети в развитието, основни принципи и финансово и кадрово обезпечаване на учебния процес. Въз основа на това сме изградили и ясна визия за развитие на училището във всички основни направления и приоритети“, коментира пред ИНФОМРЕЖА директорът Верхат Топчиев в защита на искането на целия педагогически персонал за преобразуването на школото от основно в обединено.

Директорът заяви още, че в перспектива той и колективът му смятат, че училището има възможност да запази своя облик и традиции, след като прерасна в обединено. 

„Имаме възможности както по отношение на базата, така и по финансовата обезпеченост и подготовка на педагогическия персонал да предложим училището ни да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен: начален етап - 1 – 4 клас, прогимназиален - 5-и – 7-и клас, както и съгласно новата образователна структура - гимназиален - 5-и – 10-и клас. Очакваме също в следващите няколко години броят на паралелките и учениците да расте прогресивно, а именно - до 306 ученици и до 17 паралелки", допълни Топчиев.

Според училищния директор преобразуването в голяма степен ще подобри и ефективността в обучението научениците, голяма част от които значително понижават успеха и дисциплината си, излизайки извън селото и общината, което ще доведе и до спестяване на разходите за храна и транспорт и ще намали броя на отпадналите от училище ученици след завършено основно образование.

След завършен седми клас практикаката показва, че много ученици все още не са достатъчно подготвени за попадане в нова среда, без оказване на помощ и контрол от страна на родителите. Лишени от обичайната семейна и училищна среда, някои от тях могат да попаднат несъзнателно под влиянието на различни неблагоприятни за тях фактори, каквито са употребата на алкохол, наркотични вещества и тютюнопушене, както и да станат обект на физическо насилие.

"Ние сме  убедени от досегашната ни практика, че е значително по-силна връзката на училището с родителите на учениците в малкото населено място, където е и по-бърза реакцията при забелязани отклонения на отделни ученици от нормалното поведение и показани признаци за оказване на физическо, вербално или друг вид насилие както върху самите ученици, така и от тяхна страна към други ученици", каза още директорът на училището в Дебрен Верхат Топчиев.

 

Директорът Верхат Топчиев

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax