Покана за определяне на изпълнител на премахване на незаконен строеж в гр. Якоруда

Снимка: Infomreja.bg

Незаконният строеж представлява външно стоманобетонно стълбище, покрито с дървен навес

До:

Всички юридически лица

и неограничен брой физически лица

на територията на Република България

 П О К А Н А

за участие за определяне на изпълнител на принудително премахване на незаконен строеж: „Външно стоманобетонно стълбище, покрито с дървен навес”, изградено от г-н Муса Ибрахим Осман откъм северната страна на двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в УПИ X, пл.№ 245, кв. 31 по плана на град Якоруда, община Якоруда.

     Уважаеми дами и господа,

     Във връзка с дейността по премахването на незаконни строежи или части от тях, уредена в Закона за устройство на територията и Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части  от  тях от Община Якоруда, уведомяваме всички строителни фирми и членове на Камарата на строителите на Република България, че  Община Якоруда набира оферти за  принудително премахване на незаконен строеж: „Външно стоманобетонно стълбище, покрито с дървен навес”, изградено от г-н Муса Ибрахим Осман откъм северната страна на двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в УПИ X, пл.№ 245, кв. 31 по плана на град Якоруда, община Якоруда.

     Оферти се приемат всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа на фронт-офиса в сградата на Община Якоруда, с адрес: град Якоруда, улица „Васил Левски” № 1 в 14  (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящата покана. Същите следва да бъдат съобразени с одобрена количествено-стойностна сметка за премахване на незаконния строеж в размер на 346,69 лева без ДДС и за почистване на строителната площадка след премахване на строежа в размер на 630.00 лева без ДДС.

     Повече информация относно вида и местоположението на строежа може да бъде получена всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в Община Якоруда с адрес град Якоруда, улица „Васил Левски” № 1.

 

С УВАЖЕНИЕ:

НУРЕДИН КАФЕЛОВ

Кмет на община Якоруда

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

FACEBOOK