Община Кресна осигурява стипендии за обучение във ВУЗ

Снимка: Infomreja.bg

Кандидатите за стипендия подават заявление по утвърден образец до кмета на общината

Община Кресна осигурява стипендии за обучение във висши учебни заведения.

В изпълнение на поетите предизборни ангажименти от Местна коалиция "БСП за България (АБВ)" и лично от кмета на община Кресна, Николай Георгиев, Общинският съвет на община Кресна прие Правилник за отпускане на стипендии за студенти.

Правилникът урежда подкрепата за млади хора, които желаят да продължат своето образование във ВУЗ и така задоволява ключови потребности от кадри в областта на здравеопазването и други сектори от общинско значение, като създава възможност за отпускане на стипендии за студенти от община Кресна – редовна форма на обучение (държавна поръчка), отговарящи на следните условия:

1. Имат постоянна адресна регистрация в едно от населените места, влизащи в състава на община Кресна;

2. Приети са за редовна форма на обучение (държавна поръчка) в акредитирано висше учебно заведение в България;

3.Следват по специалности, които общината е определила за съответната година.

3.1. За учебна 2020-2021 г. се отпускат стипендии по следните специалности:

- Медицина;

- Дентална медицина;

- Кинезитерапия;

- Архитектура и строителство.

Стипендия се отпуска на студенти, притежаващи диплома за завършено средно образование с успех не по-малък от много добър 5.00.

Кандидатите за стипендия подават ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец до кмета на общината в срок до 30 ноември на съответната календарна година, придружено със следните документи:

1. Удостоверение за постоянен адрес (при първоначално кандидатстване).

2. Заверено копие от студентска книжка, като при подаване се представя и оригинала (в началото на всеки семестър);

3. Уверение от отдел "Учебен" на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си (в началото на всеки семестър);

4. Копие от диплома за завършено средно образование (при първоначално кандидатстване).

Молбите остават без последствия, ако не се представят всички изискуеми документи.

Комисия, назначена със Заповед на кмета, изготвя предложение за отпускане на стипендия в размер на годишната такса за съответната специалност (държавна поръчка), но не повече от 1000.00 лв., или отказва отпускане на такава, ако кандидатът не отговаря на условията.

Ако няколко кандидати едновременно отговарят на условията за отпускане на стипендия, същите се класират според общия успех от дипломата за завършено средно образование.

При положително решение за отпускане на стипендия, кметът на общината сключва договор със студента, съгласно изискванията на ЗЗД и чл.229 на Кодекса на труда.

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa