Областна дирекция „Земеделие“ с работна среща в община Петрич

Снимки: Личен архив

От понеделник започват срещите със земеделските стопани, собствениците и ползвателите на земеделски земи

Днес, по инициатива на Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград, съвместно с Министерството на земеделието, се проведе работна среща в община Петрич.

Директорът на ОД „Земеделие“ - Мария Захова, директорът на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика" - Николай Маринов, Лилия Стоянова - началник отдел “Поземлени отношения и комасация” в Министерството на земеделието, се срещнаха и разговаряха със служители от 14-те Общински служби по земеделие.

Темата на срещата бе предстоящите процедури за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, които се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите за стопанската  2022/2023 година, по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Експертите от Министерството на земеделието разясниха необходимите документи и стъпки, които трябва да бъдат предприети, с оглед предстоящите дейности  в Общинските служби по земеделие, с цел улеснение на земеделците.

Изготвянето на споразумение е сложен и продължителен процес, чието успешно реализиране изисква набор от документи и прецизност в администрацията.  Споразумението се изготвя на основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ или чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗЗ и се сключва и актуализира всяка година до 30 август за следващата стопанска година по смисъла на ал. 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието.

В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.

За да се извърши успешно едно споразумение е необходимо всички собственици или ползватели да:

– имат подадени Декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение в срок до 31 юли на текущата година;
– са съгласни съответният консултант да изготви споразумението;
– са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 7, по чл. 34, ал. 12 и чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ за земите по ал. 3, т. 2 от същия закон за предходните стопански години, задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от същия закон;
– нямат данъчни задължения;
– нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
– приложат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от същия закон за предходните стопански години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.

В дискусията се включиха главният директор на ГД „Аграрно развитие“ - Божидар Йосифов, директор дирекция „АПФСДЧР" - Владимир Хаджийски, и главният секретар на ОДЗ Благоевград - Светлана Христова.

От понеделник, 27 юни 2022 г., започват срещите със земеделските стопани, собствениците и ползвателите на земеделски земи и кметовете на населени места, съгласно изготвен график, който е публикуван на сайта на Областна дирекция „Земеделие" Благоевград, на информационните табла на общинските служби и съответните кметства по населени места.

В заключение на срещата Мария Захова благодари на всички присъстващи и заяви, че ще продължи да бъде в пряк диалог с всички заинтересовани лица в региона, желаещи да участват в предстоящата кампания по изготвяне на споразумения.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as