Населението в Кюстендилско се топи, жените повече от мъжете

Снимки: Infomreja.bg

Населените места в област Кюстендил са 182, от които 7 градове и 175 села

От 7-и септември до 10-и октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Кюстендил.

Населението на област Кюстендил към 7 септември 2021 г. е 111 736. Жените са 57 972 (51.9%), а мъжете 53 764 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 24 950 души, или с 18.3%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 1.7 на година през периода 2001 - 2011 г. на 2.0 през периода 2011 - 2021 година.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в областта в резултат на отрицателния естествен прираст е -17 065, или 68.4% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-2 534 души).

Останалите 31.6% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 - 2021 година (7 885 души).

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Кюстендил са 182, от които 7 градове и 175 села. В градовете живеят 76 394 души, или 68.4%, а в селата - 35 342 души, или 31.6% от населението на областта.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло със 17 159, или с 18.3%, а в селата -  със 7 791 (18.1%).

Областният град Кюстендил е с население 35 888 души, или 32.1% от населението на областта. Най-малкият град е Бобошево с население 988, а най-голямото село е Крайници с население 1 741 души.

Населените места без население са 11. Най-голям е техният брой в община Кюстендил. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 120, в които живеят 5.8% от населението на областта.

Към 7 септември 2021 г. област Кюстендил е разделена на 9 общини. Над три четвърти от населението в област Кюстендил (77.8%) живее в общините Кюстендил и Дупница, а най-малка по брой на населението е община Трекляно - 434 души, или 0.4% от населението в областта.

Най-голяма по размер е община Кюстендил с население 49 080, следвана от общините Дупница (37 795), Бобов дол (6 862) и Сапарева баня (6 691). В четирите най-големи общини живее 89.9% от населението в областта. Най-малка е община Трекляно с население  434, или 0.4% от населението в областта.

Гъстотата на населението по общини варира от 1.7 души на кв. км. За община Трекляно до 114.7 души на кв. км. в община Дупница.

И в деветте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в общините Невестино (-35.3%) и Трекляно (-31.0%), а най-малко в Сапарева баня (- 11.1%).

Към 7 септември 2021 г. населението в област Кюстендил на 65 и повече навършени години е 31 001 души, или 27.7% от населението в областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група намалява с 219, или с 0.7%. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.0%, а на мъжете - 23.2%.

Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 67 128 души, или 60.1%. Спрямо 2011 намалява с 22 683, или с 25.3%.

Делът на най-младото население се увеличава от 11.5% през 2011 г. на 12.2% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14  намалява от 15 655 през 2011 г. на 13 607 през 2021 г., или с 15.1%.

Към 7 септември 2021 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е с българско гражданство, сочат още данните от статистиката.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6