Област Кюстендил на 25-о място по средна брутна работна заплата

Снимка: Infomreja.bg

Намаляват наетите на трудов договор

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 29 019, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намаляват с 391 души или с 1.3%.

Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности - най-значимо в процентно изражение е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (6.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.2%) и „Транспорт, складиране и пощи” (4.2%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 33.0 и 12.6%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) - 751.1 хил. и Пловдив - 221.8 хил., а най-малък в областите Силистра - 21.0 хил. и Видин - 16.5 хиляди.

В област Кюстендил средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 9 476 лв., при 13 755 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Кюстендил заема 25-о място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) - 19 026 лв., а с най-ниско област Благоевград - 9 024 лв.

През 2018 г. средната годишна брутна работна заплата в област Кюстендил се увеличава спрямо 2017 г. с 9.7%. Регистрирано е увеличение във всички икономически дейности, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (24.7%), „Административни и спомагателни дейности” (16.2%), „Строителство” (14.2%), „Професионални дейности и научни изследвания” (12.8%), и „Операции с недвижими имоти” (12.6%).

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата в областта през 2018 г. нараства в обществения сектор с 10.6%, а в частния сектор - с 9.3%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5