Професор от ЮЗУ изгуби работата си заради преписване

Снимка: philology.swu.bg

Професор Бояджиева плагиатствала, за да израсне академично

Комисията по академична етика към Министерството на образованието отлъчи професор от Югозападния университет заради плагиатство.

След подаден сигнал до Комисията относно „кражба“ на интелектуален труд от проф. д-р Елисавета Бояджиева, със свое решение, публикувано на 31.12.2019 г. в сайта на МОН, петчленният състав задължи ректора на благоевградския университет да уволни преподавателката.

Причината е, че тя защитила професорската си титла с публикации, представени в процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление „Филология/Общо и сравнително езикознание“ (Морфосинтаксис на английския език), чийто автор не е изцяло Бояджиева.

След като сигналът е подаден, той е проверен от жури, а набеденото лице е запознато – съответно проф. Бояджиева е трябвало да представи доказателства за или против твърденията в сигнала.

Тримата арбитри – професори от Нов български университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, са единодушни за наличието на плагиатство в представените за този конкурс публикации, както и за ненадежния в научно отношение характер на част от използваните в тях източници (предимно електронни сайтове).

Комисията по академична етика подкрепило общото мнение на арбитрите, че представянето на „всеизвестни факти, термини и тези“, според проф. Бояджиева, не оправдава отсъствието на коректно, конкретно и точно цитиране на използваните източници. Това е неотменимо изискване към всяка научна публикация, включително към тези, представяни в конкурси за придобиване на академични длъжности. Отсъствието на правилно цитиране поставя под въпрос научния характер на съответните публикации.

След като са установени нарушения, министър Вълчев с писмо до ректора го уведомил да изпълни изискванията – тоест Бояджиева да бъде уволнена.

В Решението четем: На основание чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗРАСРБ ректорът на висшето училище, следва да упражни своите правомощия по чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование, като в срок от 60 (шестдесет) дни уведоми Министерството на образованието и науката за предприетите мерки.

Припомняме, че през 2018 г. е има сигнал за плагиатство, по който не взето отношение.

Професор Бояджиева е завършила филология в СУ "Кл. Охридски". Защитила дисертация в областта на съпоставителното езикознание през 1990 г. Присъдено академичното звание "доцент" - 2005 г.с решение на ВАК. Преподавател по английски език в ИЧС от 1991 до 1996. Преподавател в ЮЗУ - Катедра по чужди езици - 1996-2003. Главен асистент в НБУ 2003 - 2005 г. 2007-2011 - преподавател по общо езикознание и английска морфология във Филологическия факултет на ЮЗУ.

Проф. Бояджиева към настояще изпълнява длъжността на ръководител на катедрата по германистика и романистика към Филологическия факултет.

След като е обвинена в плагиатство, те е отстранена от Съюза на англицистите в България.

 

Снимка: МОН

КОМЕНТАРИ

професор Разху10:26 - 08.01.2020
Защо се радвате? Ще ви подхванат и вас и какво ли ще намерят!
проф. Разхуйьов22:28 - 07.01.2020
В Югозападния ПУЦ липсва специалността "Астрономия за дами"
Клавдия20:51 - 07.01.2020
Най-после! Най-после! Браво! Поздравления!
Код за сигурност, въведете кода 2xa
loading...