Нов проект осигурява работа на маргинализираните общности в Гоце Делчев

Снимка: Община Гоце Делчев

Проектът ще продължи до март следващата година

В първия ден на настоящата година в община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Полезни за общността, полезни на себе си“ със срок  14 месеца – от 01.01.2020 година до 01.03.2021 година.

Стойността на проекта е 97 780,39 лева, от които 83 113,34 лв. европейско и 14 667,05 лева национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9ОP001-2.024 МИГ Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ чрез ВОМР.

Общата цел на проекта е разширяване на възможностите за социално-икономическа интеграция на хора от маргинализираните общности в община Гоце Делчев чрез насърчаване на включването им в заетост и подобряване на достъпа им до образование, социални и здравни услуги.

Специфичните цели са:

  • Насърчаване на икономическата интеграция и подобряване достъпа до заетост на хора от маргинализираните общности чрез изпълнение на дейности и мерки за мотивиране, активиране на личния потенциал и осигуряване на заетост.
  • Стимулиране на социалната интеграция на лицата от целевите групи чрез подобряване достъпа до образование, социални, здравни и други подкрепящи услуги в общността.

Целевата група на проекта обхваща 25 лица ( в това число деца и младежи до 29 години), представители на следните маргинализирани общности:

  • представителите на ромската общност в община Гоце Делчев;
  • хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен етническа принадлежност.

Проектът предвижда прилагане на интегриран подход, който се изразява в съчетание на дейности от три направления, свързани с подобряване достъпа до заетост, до образование и  до социални и здравни услуги. За период от 12 месеца на 9 участници от целевите групи, силно уязвими на пазара на труда, ще бъде осигурена заетост на пълно работно време в Общинска администрация - Гоце Делчев. Те ще подпомагат служителите в отдел "Административен контрол" в дейности като: превенция на възникването на нерегламентирани сметища, премахване на нерегламентирани сметища, опазване и поддържане на общинските гори, контролиране на популацията на бездомните кучета в общината и др.

Изпълнението на проектните дейности ще има комплексен ефект върху целевите групи, изразяващ се в мотивиране и активиране на личния потенциал за социално включване и успешна трудова реализация.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd