Президентът не иска цивилен да оглави служба "Военна информация"

Снимка: Президент

Румен Радев наложи ново вето

Държавният глава не е съгласен с промените, с които се дава възможност цивилно лице да оглави Служба „Военна информация“ като алтернатива на досегашното изискване да е военнослужещ.

Това не съответства на мястото, което заема службата като неразделна част от въоръжените сили на Република България.

Ръководителят на службата следва да притежава необходимата експертиза, изразяваща се в специфични познания и професионален опит, с цел осигуряване изпълнението на основните ù задачи, свързани не просто с добиване на разузнавателна информация, а и с информация, необходима за отбраната на страната и за защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи.

Създава се риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол на разузнавателната дейност и на политическия неутралитет.

Приетият закон внася несъгласуваност в уредбата относно управление на системата за защита на националната сигурност и създава прецедент при навършване на пределна възраст за съответното военно звание да се продължава изпълнението на длъжността.

Пълен текст на мотивите за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване:

За да бъдат изпълнявани ефективно основните ù задачи, ръководството на Службата трябва да притежава необходимите специфични познания и професионален опит. Не е случаен фактът, че военнослужещите се обучават в специализирани образователни институции, каквито са военните училища и военните академии, даващи знания в специфичната област на военното дело. Във въоръжените сили единоначалието и субординацията са основни принципи, върху които се изпълняват поставените задачи, както изрично се предвижда в чл. 55, ал. 1 от ЗОВСРБ. Спазването на посочените принципи не е самоцелно, а отразява специфичната организация и ред на функциониране, на които се подчиняват въоръжените сили. Тази концепция ще бъде нарушена, ако се отстъпи от изискването ръководител на военното разузнаване да е военнослужещ.

Възможността Служба „Военна информация“ да се оглави от цивилно лице може да накърни политическия неутралитет като принцип по чл. 5, т. 6 от ЗВР. Това е неизменно изискване към всеки военнослужещ съгласно чл. 182 и 183 от ЗОВСРБ, което е валидно от приемането до освобождаването от военна служба. Ако ръководителят на Служба „Военна информация“ е военнослужещ, през целия му професионален път за него ще важи забраната да членува в политически партии, движения или коалиции с политическа цел. За директор, който е цивилно лице, такова ограничение ще се прилага едва от назначаването, тъй като изискване по чл. 26, ал. 1, т. 8 от ЗВР е лицето да не членува в политически партии и/или коалиции или организации с политическа цел, но не и никога да не е членувало в такива. Това крие сериозен риск от политизиране на военното разузнаване и прави недопустима приетата алтернативност в изискванията към директора на Служба „Военно разузнаване“. Законът трябва ясно да посочва условията за заемане на длъжността, производни от принципите, на които се основава дейността. Ако наред с директора и заместник-директорите са цивилни лица, каквато възможност се съдържа по чл. 25, ал. 1 от ЗВР, в цялото ръководство на Служба „Военна информация“ може да няма нито един военнослужещ. Това противоречи на естеството на дейността и характера на Служба „Военна информация“ като интегрална част от въоръжените сили на Република България.

Допълнението в ал. 4 на чл. 24 от ЗВР внася несъгласуваност със Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Без промяна остава чл. 7, ал. 2, т. 5 от този закон относно правомощието на министър-председателя да внася в Министерския съвет предложение до президента на Републиката за назначаване и освобождаване на ръководителя на Служба „Военна информация“, а с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗВР същото правомощие се предвижда за министъра на отбраната.

Новата ал. 5 и свързаните с нея промени в ал. 6, 7 и 8 на чл. 24 от ЗВР създават прецедент във въоръжените сили навършването на пределна възраст за съответното военно звание да води до освобождаването от военна служба, но да продължава да се изпълнява длъжността до изтичане на срока, за който военнослужещият е назначен. Това разрушава изначално съществуващата, укрепвана с годините и всеобщо приетата строга йерархична система на израстване на кадрите във въоръжените сили. Без отговор остава въпросът защо такова правило се въвежда само за директора на Служба „Военно разузнаване“, но в други аналогични случаи няма да е допустимо оставането на доказани професионалисти като цивилни лица на длъжности за военнослужещи. Създаване на такава уредба само в ЗВР без наличието на принципни аргументи третира неравно всички други военнослужещи.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2