Чавдар Тодоров е новият председател на Районния съд в Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

Чавдар Тодоров има над 19 години юридически стаж

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Кюстендил, в който участва Чавдар Тодоров – съдия в Районен съд – Кюстендил.

Единодушно, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Чавдар Тодоров има над 19 години юридически стаж. От 2004 г. до 2006 г. е младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, а от тогава до настоящия момент е съдия в Районен съд – Кюстендил. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийски градски съд, а през 2003 г. е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Съдия Тодоров мотивира участието си в процедурата с желанието да бъдат запазени всички добри традиции в процеса на административно управление и добрата атмосфера на работа, с дългогодишния професионален и житейски опит, познания и взаимоотношения, изградени чрез работата му в съда.

Основни негови приоритети са запазване на добрия трудов климат; повишаване качеството на правораздаването, срочността и достъпността на правосъдие; организация на дейността на съда гарантираща прозрачност, публичност и доверие в работата на съда; доразвитие на създаденото и успешно функциониращо екипно начало; запазване и развитие на отношенията с другите институции с цел повишаване качеството и резултатността на правораздаването, както и повишаването на квалификацията на съдии и служители.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова и Олга Керелска - членове на ВСС, които поискаха неговото мнение относно предприемането на мерки, водещи до справяне с проблемите с кадровата обезпеченост и намаляване на отводите на съдиите от Районен съд – Кюстендил. Обсъдена бе и работата на съда с ЕИСС.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Галина Захарова – председател на ВКС, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска – членове на ВСС, като обърнаха внимание, че кандидатът напълно отговаря на законовите изисквания, за да заеме длъжността. Те обосноваха подкрепата си и с преценката на колегите на кандидатът от Общото събрание на Районен съд – Кюстендил, които са издигнали неговата кандидатура и са го отличили като доказан професионалист с умения за работа в екип.

Акцент бе поставен, че кандидатът има собствено мнение и го отстоява. Заявиха твърдо убеждение, че е Районен съд - Кюстендил ще продължи да бъде отлично организиран орган на съдебната власт.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g