Обява за проектни предложения по Мярка 7

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7

О Б Я В А

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ от  стратегията за ВОМР посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“

Наименование на програмата:  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“.

ІІ. Допустими кандидати/партньори:

Допустими кандидати:

1. Юридически лица с нестопанска цел  (ЮЛНЦ) в обществена полза, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

3. Настоятелства, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.).

4. Културни организации, регистрирани по Закон за закрила и развитие на културата[1].

Допустими партньори (асоциирани партньори):

1. Юридически лица с нестопанска цел  (ЮЛНЦ) в обществена полза, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

3. Настоятелства, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.).

4. Културни организации, регистрирани по Закон за закрила и развитие на културата.

Партньорството по настоящата процедура е допустимо.

“Партньори” на кандидатите са юридически лица, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ. Същите представляват асоциирани партньори по смисъла на ПМС162/2016 г[2].

Асоциираните партньори трябва да отговарят на условия за допустимост, посочени в раздел 12. Допустими партньори от Условията за кандидатстване. Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и във връзка със Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г. Заместник-министъра на земеделието и Ръководител на УО на ПРСР, изменена със Заповед № РД 09-442 от 04.06.2020 г., в процедурата чрез подбор не могат да участват лица – асоциирани партньори, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от ЗОП или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

ВАЖНО: Моля обърнете внимание, че партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително. При оценката на проектните предложения,  ПРОЕКТИ които се реализират в партньорство получават приоритет по критерий за оценка № 2 „Проектът се реализира в партньорство“.

ІІІ. Допустими дейности:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

 1. Организиране и провеждане на събития:
 1. Тематични фестивали, свързани с местния фолклор и популяризиране на традиционни местни ресурси и продукти; честване на местни празници, възстановка на обичаи, организиране на събори, панаири, тематични изложби, състезания, конкурси, концерти, литературни четения и др. събития за съхранение и популяризиране на местното наследство;
 2. Семинари, клубове, кръжоци, творчески ателиета, школи, информационни дни, отворени врати, кръгли маси, обсъждания и други за идентифициране на местни отличителни характеристики, повишаване на осведомеността на населението и привличане на интереса към съхранение и промотиране на местното културно-историческо и природно наследство, опазване на околната среда, опазване на природни елементи и защитени биологични видове, растения, дървесни видове и животни, типични за територията на МИГ, трансфер на знания и добри практики;
 3. Повишаване на осведомеността и популяризиране делата на местни личности от национално значение и важни исторически моменти от развитието на трите обхванати общини;
 4. Организиране на събития за привличане интереса на децата и младежите към историята, културата и природата на територията на МИГ и активното им включване;
 5. Общи инициативни и кампании и иновативни проекти за опазване на околната среда и подобряване екологичното състояние на територията на МИГ като събиране и оползотворяване на отпадъци, поставяне на кошчета, указателни табели за опазване на околната среда, събиране на дъждовна вода, почистване на почви, паркове и други обществени места, организиране на събития за повишаване осведомеността за опазване на околната среда, организиране и провеждане на открити уроци и събития за деца и ученици, еко-излети и др.
 1. Провеждане на проучвания и изследвания
 1. Провеждане на проучвания, необходими за организиране на събитията и/или изготвяне на материалите – анкетни проучвания, документални проучвания, интервюта, проучвания на място и др., свързани с местните обичаи, идентичност, културно-историческо и природно наследство;
 2. Провеждане на проучвания за приложимостта на възобновяеми енергийни източници и др. инструменти за опазване на околната среда.
 1. Разработване и разпространяване на документи и материали за културно-историческото и природно наследство и опазване на околната среда
 1. Макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
 2. Сборници, албуми, каталози и др. с елементи от местния бит, култура, обичаи и др.
 3. Брошури, книжки, плакати, наръчници, тематични стикери и др., свързани с тематиката на проекта;
 4. Информационни табели за природни елементи и защитени биологични видове, растения, дървесни видове и животни, типични за територията на МИГ (със снимка и информация за съответния вид) и поставяне на видно място в паркове и обществени места;
 5. Указателни табели за опазване на околната среда;
 6. Други материали, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;
 7. Дигитализация на културното и природно наследство.
 1. Заснемане и разпространение на филми
 • Заснемане на филми, видео клипове или други мултимедийни възстановки на местни обичаи и традиции;
 • Заснемане на филми и видео клипове и разработване на радио излъчвания за насърчаване опазването на околната среда.

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 1. Разходи за закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите (носии, озвучителна техника, компютърна техника, техника за заснемане на филми и видео и др.). 

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 1. Разходи за провеждане на проучвания и изследвания;
 2. Разходи за разработване и отпечатване и промоциране на материали – сборници, албуми, каталози, брошури, плакати, табели, уеб-страници и др.;
 3. Разходи за семинари, срещи и други събития – наем на помещения, оборудване (носии, озвучителна техника, компютърна техника, техника за заснемане на филми и видео и др.), транспорт за участниците, кетъринг, материали и консумативи за събитията, лектори/водещи и др.;
 4. Разходи за устен и писмен превод, в случай че е необходимо за изпълнение на дейностите;
 5.  Разходи за командировки по дейности, свързани с изпълнението на дейности по проекта; пътни дневни разходи и нощувки, съгласно действащото законодателство в областта.
 6. Разходи за визуализация и публичност.
 7. Разходи за подготовка и управление на проекта - разходи за външни услуги за лица, ангажирани в подготовката и/или управлението на проекта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на съответната процедурата чрез подбор в ИСУН 2020.

2.  Процедурата за подбор на проекти е с ДВА КРАЙНИ СРОКА за кандидатстване.

Индикативен график за втори прием:

Начало на обявяване на втори прием: 07.06.2021 г.

Краен срок за втори  прием: 20.09.2021 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават  изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

V. ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА /БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА/:

Индикативният бюджет на втори прием по процедурата:  166 308,65 лева.

Посоченият по-горе общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата се равнява на остатъчния финансов ресурс по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ от СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, финансирана от ЕЗФРС, след проведен първи прием по мярката/процедурата.

VІ. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА  ЗА ПРОЕКТ:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

1.1. Минималният размер на общите допустимите разходи за проект е 9 779,00 лева / 5 000 евро/[3].

1.2. Максималният размер на общите допустимите разходи за проект е 29 337,00 лева /15 000 евро/.

2. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ съгласно СВОМР

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ

Неприложимо,

 съгласно одобрената СВОМР

29 337,00 лева (15 000 евро)

(при интензитет на помощта – 100%)

20 535,90 лева (10 500 евро)

при интензитет на помощта – 70%)

17 602,20 лева (9 000,00 евро)

(при интензитет на помощта – 60 %)

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

Интензитетът на помощта се определя е в размер до 100 на сто  от общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи,  съгласно Условията за кандидатстване по процедурата:

1. До 100 % - когато получател е публично лице[4], читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно Анализ „Разходи-ползи“ (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

 2. До 70 % - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи“ (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

3. До 60 % - когато получател е частно лице[5];

4. До 70 % когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.

ВАЖНО!!!

За целите на процедурата и прилагане на раздел 10. Процент на съфинансиране от Условията за кандидатстване, кандидатите биват:

1. Публични лица – публичноправни организации съгласно § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, за които приложимите интензитети на помощта са посочените в т. 1 и т.  2;

2. Частни лица – всички лица, които не могат да бъдат определени като публични лица, като приложимия интензитет на помощта за тях е посочения в т. 3 или т. 4.

В случай че един кандидат не е публичноправна организация съгласно § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, същият винаги се разглежда като частно лице.

Всеки кандидат задължително следва да включи в проектното си предложение механизми за устойчивост на резултатите, след приключване на дейностите и/или тяхното мултиплициране.

VІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ*:

 

Критерии

Максимален брой

точки

Проектът има принос към развитието на туризма на територията на МИГ

15

Проектът се реализира в партньорство

15

Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа за реализация на проекти, финансирани от фондове на ЕС или други донорски програми, независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват.

15

Проектът предвижда дейности/мерки, които предоставят възможности за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство за територията на МИГ или за населеното място, в което се реализира

10

Проектът включва участието на лица от уязвими и маргинализирани общности, в т.ч. роми и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с увреждания

10

Проектът има надобщинско значение

5

Проектът е насочен към и/или включва дейности по опазване на околната среда

3

Проектът включва участието на лица извън територията на МИГ и/или извън територията на страната

2

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

75

* Критериите за подбор на проектни предложения се прилагат съгласно методика, подробно описана в Условията за кандидатстване.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е по-голяма от 2 точки, които представляват най-малкия брой точки, който се присъжда по критериите за оценка.

VІІІ.  ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тереза Вакареева - Изпълнителен директор на МИГ, 0893 661 767;

Консултации на място: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 1, всеки работен ден от 13:00 – 17:00 часа.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

- интернет страница на СНЦ „МИГ - Гоце Дечев – Гърмен - Хаджидимово“: http:www.mig-gotsedelchev.com.

На електронна поща mig_gotsedelchev@abv.bg и в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Въпросите и разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово (www.mig-gotsedelchev.com), и на страницата на ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) към документите по процедурата  в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

ІХ. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени единствено по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bgс използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

[1] Съгласно чл.3 от Закон за закрила и развитие на културата, културните организации осъществяват дейности по създаването, разпространяването и опазването на културните ценности. Културните организации по форма на собственост са държавни, общински, частни и със смесено участие.

[2] Постановление № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (Обн. - ДВ, бр. 53 от 12.07.2016 г.).

[3] За всички проекти по Процедурата левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558

лева за 1 евро (съгласно § 2а от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 2015 г).

[4] За целите на процедурата, под „публично лице” се разбира публичноправна организация съгласно § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

[5] За целите на процедурата „частно лице” е всяко лице, което не може да бъде определено като публично лице.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g