На 1000 жени се падат 947 мъже в област Благоевград, сочи статистиката

Снимка: Infomreja.bg

Най-голямото село в областта е Брезница

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Населението на област Благоевград към 7 септември 2021 г. е 292 227. Жените са 150 078 (51.4%), а мъжете 142 149 (48.6%), или на 1000 жени се падат 947 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в област Благоевград е намаляло с 31 325 души, или с 9.7%, като то е под средното за страната (- 11.5%). 

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в областта в резултат на отрицателния естествен прираст е -14 562, или 46.5% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-3 201 души).

Останалите 53.5% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 - 2021 година (16 763 души).

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Благоевград са 274, от които 13 градове и 261 села. В градовете живеят 173 726 души, или 59.4%, а в селата – 118 501 души, или 40.6% от населението на областта.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло със 17 591, или с 9.2%, а в селата с 13 734 (10.4%).

Областният град Благоевград е с население 62 534 души, или 21.4% от населението на областта. Най-малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Брезница с население 3 394 лица.

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 134, в които живеят 2.7% от населението на областта.

Приблизително една четвърт от населението на областта (23.6%) живее в община Благоевград, а най-малка по брой на населението е община Кресна – 4 546 души, или 1.6% от населението на областта.

Гъстотата на населението по общини варира от 12.9 души на кв. км. за община Струмяни до 111.2 души на кв. км. в община Благоевград.

И в четиринадесетте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в общините Струмяни (-19.8%), Кресна (-16.4%) и Сатовча (-13.1%). Най-малка загуба на население има при общините Гърмен (- 0.8%), Банско (-3.1%) и Гоце Делчев (- 5.9%). Общо за четири общини намалението е над средното за страната.  

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 61 922 души, или 21.2% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 10 228, или с 19.8%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 187 711 души, или 64.2%. Спрямо 2011 намалява с 38 951, или със 17.2%.

Делът на най-младото население се увеличава от 14.0% през 2011 г. на 14.6% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14  намалява от 45 196 през 2011 г. на 42 594 през 2021 г., или с 5.8%. 

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.2%, а на мъжете - 18.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 55.7, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 56 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 42.7, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте. 

Това съотношение е най-благоприятно в община Белица (50.0), а най-неблагоприятно е в община Струмяни (79.3).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение за област Благоевград е 63. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 94 млади хора.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при

определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете. 

В област Благоевград населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 175 891 души, или 60.2% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 33 554, или с 16.0%. Мъжете са 91 923, а жените – 83968. 

Населението над трудоспособна възраст е 70 854 души, или 24.2%, а под трудоспособна възраст - 45 482 души, или 15.6% от населението на областта.

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 99.2% от населението на област Благоевград е с българско гражданство. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта са 475. Гражданите на трети страни са 1773, или 0.6%.

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането. 

Към 7 септември 2021 г. 98.2% от лицата са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.7% , а в трета държава  - 1.1% от населението на областта.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk