Втора кариерна борса за студенти от направление „Химически науки“ се проведе в ЮЗУ

Снимки: ЮЗУ

В борсата участваха водещи организации в химическата индустрия

Днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе втора кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в професионално направление 4.2. „Химически науки“.

От името на заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие проф. д-р Иванка Станкова, форумът откри гл. ас. д-р Елица Чорбаджийска, преподавател в катедра „Химия“ към Природо-математическия факултет на университета.

В рамките на събитието студенти от различни специалности имаха възможност да се запознаят с тенденциите на пазара на труда и възможностите за реализация, а работодателите да осъществят  връзка с потенциални кадри.

В кариерния форум участваха 11 работодателски организации, водещи компании в химическата индустрия и други заинтересовани бизнес организации. На специално обособени щандове работодателите презентираха своята дейност и провеждаха кратки интервюта със студентите.

Представители на Кариерния център на Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха във форума със самостоятелен щанд. Специалистите от Центъра запознаха студентите и работодателите с услугите, които предлагат.

Кариерната борса бе организирана в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в „Химикотехнологичен и металургичен университет“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Дейностите по проекта имат за цел, посредством партньорство и взаимодействие с други университети, да се модернизира и да се повиши качеството на обучението по професионално направление 4.2. Химически науки в Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf

FACEBOOK