Рокади в съдилищата в Разлог, Петрич и Сандански

Снимка: Infomreja.bg

Административният съд в Благоевград с нов председател

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Иван Филчев – съдия в Районен съд – Сандански, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Колегията повиши и Божана Манасиева - съдия в Районен съд – Петрич, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград– наказателна колегия.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Стела Шипковенска от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, считано от 11.01.2022 г. Решението е във връзка с подадена от нея оставка на 08.11.2022 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Стоянка Пишиева-Сахатчиева за административен ръководител – председател на административен съд – Благоевград, както съобщи ИНФОМРЕЖА.

Тя има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионална кариера като съдия преминава изцяло в Административен съд – Благоевград, където встъпва в длъжност на 15.02.2007 г. Нейната кандидатура е издигната от общото събрание на съдиите в съда. Получената подкрепа и уважение от колегите, доброто познаване на дейността на съда, както и натрупаният професионален опит я мотивират да участва в конкурсната процедура.

С представената управленска концепция Стоянка Сахатчиева предвижда приемственост, запазване и надграждане на създадените добри практики и постигнатото в институцията. Като основна цел за нейното развитие се посочва поддържане на въведената организация за бързо и качествено правораздаване, като периодично се извършва анализ на видовете дела, образувани и разпределяни в групи; провежда се мониторинг върху качеството на постановените съдебни актове и наблюдение на причините, водещи до отлагане на делата, както и обсъждане с магистратите на причините и намиране на решения при възникнали проблеми. Кандидатът ще инициира срещи с местните структури на съсловните организации на вещите лица, с цел да се стимулират младите специалисти да се впишат като такива. За подобряване на качеството на съдебните актове, според нея, следва да продължат усилията за усъвършенстване на професионалната квалификация на съдиите, чрез организиране и участие в обучения, както и да се насърчава последователността в съдебната практика на съда. Съдия Сахатчиева предлага да се въведе механизъм за анализ на практиката на съда по отделните закони, който да се възложи на съдебните помощници и на председателите на касационни състави. Предвижда се обсъждане от общото събрание на съдиите в Административен съд – Благоевград, и изразяване на становища по предложенията за постановяване на тълкувателни решения.

Сред приоритетите на кандидата са също повишаване на доверието на обществото в работата на съда, оптимизиране на неговото управление, приключване на преустройството на нова съдебна сграда и организиране на преместване в нея, включително осигуряване на допълнително необходимото техническо оборудване. За оптималното управление на административната и съдебната дейност, тя заявява, че ще разчита на становищата на магистратите и на решенията на общото събрание на съда.

Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, поставиха на кандидата въпроси относно избора на заместник-председател на съда, движението на делата от районните съдилища към административния съд, работата с унифицираните сайтове на съдебната власт, за впечатленията на гражданите и адвокатите от услугите на Единния портал за електронно правосъдие, както и за подготовката на новата сграда на съда.

Подкрепа за кандидатурата на Стоянка Сахатчиева заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на ВСС, като се мотивираха с притежаваните от нея професионални и етични качества, които отговарят на изискванията на закона, показаното добро познаване на дейността на съда и неговите проблеми, съществуващата в съда отлична работна атмосфера и заявената от колегите ѝ подкрепа. Членовете на ВСС се аргументираха със споделеното в общото събрание на съда, че тя е „независим професионалист“, „отворен към възприемане на различните мнения, консенсусен и диалогичен“. Изразено бе удовлетворение от получените при изслушването отговори и предложената визия за решаване на проблема с липсата на вещи лица, като се ангажират техните професионални организации, съобщават от ВСС.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g