4 158 дела е разгледал Районен съд – Дупница през 2023 година

Снимка: Infomreja.bg

Анализът показва ръст на лицата с наложено наказание „лишаване от свобода“

Общият брой на постъпилите в Районен съд – Дупница наказателни, граждански и административни дела през 2023 г. е 3655. Налице е намаление в броя на постъпилите дела със 125 в сравнение с 2022 г. и с 253 в сравнение с 2021 г., съобщават от пресцентъра на съда.

Общият брой на разглежданите наказателни и граждански дела през 2023 г. е 4158. През 2023 г. са приключени 88, 55% от общо разгледаните дела.

За поредна година съдиите от Районен съд - Дупница работеха в намален състав, поради командироване на съдии в други съдилища. Действителната натовареност спрямо разглежданите дела е 40, 76 бр. средномесечно на един съдия.

През 2023 г. в Районен съд - Дупница са разгледани общо 1621 бр. наказателни дела, от които 1328 бр. новообразувани и 293 бр. останали несвършени от предходен период. Сравнителният анализ сочи, че през настоящата отчетна година е намалял броят на образуваните наказателни дела - 1328 бр., в сравнение с 2022 г. - 1370 бр., като почти съвпада с броя на образуваните наказателни дела през 2021 г. - 1333 бр.

Наблюдава се намаление на броя на образуваните дела за престъпления против собствеността - 50 бр., при 67 бр. за 2022 г. и 64 бр. за 2021 г. Намаление е налице и при делата за общоопасни престъпления. Запазва се почти непроменен броят на делата за престъпления свързани с наркотични вещества - 25 бр., при 23 бр. за 2022 г. и 29 бр. за 2021 г. Увеличили са се новообразуваните дела за престъпления против личността и делата за престъпления против брака, семейството и младежта. Намалели са исканията на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение – 29 бр. дела, спрямо 33 за 2022 г. и 35 през 2021 г.

През отчетната 2023 г. са образувани 384 бр. дела от административно-наказателен характер. Налице е увеличение в сравнение с предходните две години. При постъпленията по видове дела най-голям брой са делата по Закона за движение по пътищата – 212 бр., при 179 бр. за 2022 г. и 174 бр. за 2021 г., следвани от тези срещу административни актове на НАП – 10 бр., при 13 бр. за 2022 г. и 31 бр. за 2021 г. 

През 2023 г. са приключени 1382 бр. наказателни дела, или 85, 26 % от делата за разглеждане; останали за довършване са 239 бр. дела или 14, 74 %. На Районна прокуратура – Кюстендил, ТО - Дупница са върнати общо 30 бр. дела. Основанията за връщане са свързани с несъответствие на обвинителния акт с изискванията на чл.246 НПК и с допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

Анализът на постановените присъди сочи, че и през настоящата отчетна година се запазва тенденцията за най-голям дял на постановените присъди за общоопасни престъпления / най-вече в транспорта/ - 148 бр., следвани от присъдите за престъпления срещу собствеността – 60 бр.

През 2023 г. броят на лицата с наложено наказание /по НОХД, НЧХД и 78а НК/ е 372 бр., а 7 бр. лица са оправдани. От осъдените лица 11 са били непълнолетни. Наказание „лишаване от свобода" до три години е наложено на 219 лица, като по отношение на 150 от тях е приложен чл.66, ал.1 от НК / изпълнението на наказанието е отложено за определен от съда изпитателен срок /. През отчетния период: на едно лице е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок над три до петнадесет години; на 48 лица - „глоба", а на 33 лица - „пробация". На 40 лица са наложени административни наказания „глоба“ по реда на чл.78а НК.  

През 2023 година се е увеличил броят на лицата с наложено наказание “лишаване от свобода“ /220 бр. при 192 бр. за 2022 г. и 186 бр. за 2021 г./. Увеличил се е и броят на лицата с наложено по реда по чл.78а НК административно наказание „глоба“.

През 2023   г. са обжалвани и протестирани актовете по 313 бр. наказателни дела или 22, 65 % от общо решените. Върнати обжалвани наказателни дела от въззивната и касационните инстанции през 2023 г. са общо 277 бр. дела. От тях 166 бр. са потвърдени, 90 бр. отменени и 12 бр. изменени, или потвърдените присъди, решения и определения са 59,93% от обжалваните, отменените са 32,50% от обжалваните, изменените - 4,33%.

Броят на разглежданите граждански дела през отчетната 2023 г. е  2537. От тях новообразувани са 2327 бр., а несвършени от предходен период са 210 бр. Новообразуваните дела са с 83 по-малко от образуваните през 2022 г. Спадът се дължи основно на образуваните заповедни производства /със 109 по-малко/, като същевременно е налице увеличение в постъпленията по други групи дела.  Съществено е увеличението при вещните искове – новообразуваните дела са 62 при 34 бр. за 2022 г., както и при административните производства – 15 бр. при 1 за 2022 г. Увеличили са се и образуваните дела по облигационни искове, делбени производства и искове по Закона за наследството.

Непроменен е броят на делата по Закона за защита от домашното насилие: 46 бр. при 46 бр. за 2022 г. и 38 бр. за 2021 г. Запазва се почти непроменен броят на образуваните производства по Семейния кодекс - 307 бр. Намаление е налице при образуваните искови производства по Кодекса на труда - 6 бр., при 23 бр. за 2022 г. и 15 бр. за 2021 г.

През 2023 г. в Районен съд - Дупница са свършени 2300 бр. граждански дела, включително 7 бр. административни дела. Решени със съдебен акт по същество са 2002 бр. и 298 бр. са прекратени. Обжалвани са актовете по 167 бр. граждански и административни дела или 7,26% от броя на свършените дела. През отчетната година от въззивната и касационната инстанция /включително и от обжалваните през минали години/ са върнати 156 бр. дела. От тях 71 бр. – 45, 51%, са изцяло потвърдени, 30 бр. - 19, 23%, са отменени изцяло /от тях 4 бр. – 13, 33 %, са отменени по обективни причини, т.е. при наличие на обстоятелства извън поведението на съда/ и 55 бр. - 35, 26%, са потвърдени в едната част и отменени в другата част.

И през 2023 г. поради късното приемане на държавния бюджет, включително и бюджета на съдебната власт, не беше обявена обществената поръчка за изготвяне на проект за основен ремонт на Съдебната палата в Дупница. Този ремонт безспорно е наложителен, както с оглед на общото състояние на сградата, така и за съобразяване с изискванията на Наредба №4 на Министерството на правосъдието и обособяване на помещения за конвоирани и принудително доведени лица.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax

FACEBOOK