Благоевградските административни съдии са по-натоварени спрямо 2022

Снимки: Административен съд – Благоевград

Отчетът показа, че са се повишили делата

С 20% ръст на образуваните дела и нова сграда Административен съд – Благоевград отчита 2023 година.  Докладът за дейността на Административен съд – Благоевград за 2023 година представи председателят на Административен съд – Благоевград Стоянка Пишиева – Сахатчиева. На отчетното събрание присъстваха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, съдия Марио Димитров – председател на III-то отделение във ВАС, Василка Шаламанова, съдия във ВАС и първи председател на Административен съд – Благоевград. 

Гости на отчетното събрание бяха и кметът на община Благоевград Методи Байкушев, председателят на ОбС – Благоевград Радослав Тасков, областният управител на област Благоевград Мария Димова, председателят на Окръжен съд – Благоевград Петър Узунов, и.ф. административният ръководител на Обкръжна прокуратура – Благоевград Евгения Стоянова, ректорът на ЮЗУ проф. д-р Николай Марин, деканът на ПИФ проф. д-р Габриела Белова.

През 2023 г. в съда са образувани 2 129 дела, от които 1 230 първоинстанционни и 899 касационни дела. Средномесечното постъпление на дела през отчетния период е 177.4 броя дела при 148.5 броя през предходната година. Образуваните по постъпили жалби дела през отчетния период, заедно с висящите в началото на периода дела, образуват общият брой дела, стоящи за разглеждане пред магистратите в Административен съд – Благоевград, които определят и степента на натовареност, при която работят съдиите.

Сред 27-те административни съдилища в страната, Административен съд – Благоевград е на първо място по действителна натовареност по щат към всичко дела за разглеждане с 24,09 коефициент на натовареност по щат на съдиите към делата за разглеждане за първото полугодие на 2023 г., до която дата са налице обобщени от ВСС статистически данни. Статистиката отчита увеличение с над 4 дела средномесечно на съдия спрямо същия период на предходната година. Действителната натовареност на съдиите в Административен съд – Благоевград за първото полугодие на 2023 година е два пъти и половина по-голяма спрямо най-слабо натоварените административни съдилища в страната. Според Правилата за оценка на натовареността на съдиите през 2023 г., съдиите от състава на Административен съд – Благоевград са работили при висока, преминаваща към изключителна натовареност. 

През 2023 година общият брой на делата, стоящи за разглеждане е 2 602, първонстанционни и касационни. Увеличението по този показател, спрямо данните от предходната година е с 15.6%. Свършени през отчетната година са 76.9% от общо стоящите за разглеждане дела. Статистическите данни показват подобрени резултати и по показателя за инстанционен контрол. През 2023 година от проверените съдебни актове на Административен съд – Благоевград, потвърдени са 69.5%. Отчетените за поредна година достижения в дейността на Административен съд – Благоевград са следствие на добра професионална подготовка, мотивираност и отговорност на магистратите от Административен съд – Благоевград. Принос за постигане на добрите резултати безспорно имат и всички съдебни служители, които подпомагаха съдиите в правораздавателната дейност и изпълняваха срочно, качествено и отговорно служебните си задължения, отчете председателят на съда Стоянка Пишиева - Сахатчиева. 

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков даде висока оценка на отчетените резултати от дейността на Административен съд – Благоевград за 2023 година, отбелязвайки, че над 800 закона и подзаконови нормативни актове препращат към Адмминистративно-процесуалния кодекс. Съдия Чолаков благодари на магистратите от Административен съд – Благоевград за бързото, ефективно и прозрачно правосъдие, от ярко значение за авторитета на съдебната власт в турнболетните периоди на съвремието. „40% от съдебните актове, постановени от Административен съд – Благоевград не са обжалвани. Това е изключително висок показател“, отбеляза председателят на ВАС Георги Чолаков в коментара си за работата на административните съдии в Благоевград. Той отбеляза, че инстанционният контрол, както и срочността на постановяване на съдебните актове са водещи критерии в оценката за работата на съда. Само 7 дела са приключили с постановяване на решение след едномесечния срок и то по обективни причини. Докладът обхваща първата година от работата на петима магистрати, назначени с външен конкурс или повишени, отбеляза председателят на Върховния ядминистративен съд: „И следва да отбележим, че качеството на съдебния акт е важен, да не бъде за скметка на срочността.“ 

Показателите за бързина, срочност и качество на правораздаването в Административен съд – Благоевград коментира и кметът на община Благоевград Методи Байкушев, ползвайки наблюдения и опит от юридическата си практика, а именно, че съдопроизводството в България е с най-съкратени срокове в сравнение със страните от Южна Европа.

През 2023 г. Административен съд – Благоевград установи дейността си в нова административна сграда – резултат от последователността и усилията на ръководството на съда в лицета на настоящия председател и съдия Мария Тодорова, която бе административен ръководител на съда от 2013г. до 2022 година. От 11.12.2023 година Административен съд – Благоевград правораздава в новата сграда на ул. „Крали Марко“ №2, отговаряща на всички очаквания и потребности за спокойно и качествено упражняване на трудова дейност. За разглеждане на дела са на разположение три съдебни зали, съдиите работят в самостоятелни кабинети, съобразена с всички изисквания, за удобство на служители и граждани е организацията на работата на съдебната администрация. Административен съд – Благоевград разполага за ползване конферентна зала за провеждане на специали събития, налична е адвокатска стая за удобство на адрокати по дела, стоящи за разглеждане в Административен съд – Благоевград. С преместването на съда в новата административна сграда приключи продължилата 6 години и 9 месеца процедура от предоставянето на сградата за нуждите на съда, ремонт, реконструкция и обзавеждане, до фактическото установяване на дейността.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa

FACEBOOK

//