Одобрени са промени в Закона за МВР

Снимка: МВР

Предвижда се уеднаквяване на подхода при определяне на размерите на наградите и отличията

Министерският съвет одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за МВР. Мотивите за приемането на нормативните промени са изискванията за прилагането на Регламент/ЕС/ 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. относно справянето с разпространението на терористично онлайн съдържание, с който се установяват единни правила за справяне със злоупотребата с хостинг услуги за разпространение на терористично онлайн съдържание.

С предложените промени се цели осигуряването на ефективен механизъм за бързо премахване или блокиране на достъпа до терористично онлайн съдържание, без да се засягат основните принципи за свобода на изразяване на мнение и на информация, включително свободата и плурализма на медиите.

Съгласно изискването на регламента за разписване на правомощия на компетентен орган, натоварената за това структура е Главна дирекция „Борба с организирана престъпност“- тя ще издава заповед за премахване, с която от доставчика на хостинг услуги се изисква премахването или блокирането на достъпа до съответното съдържание във всички държави членки - задължение, което следва да се изпълни възможно най-бързо и във всички случаи до един час от получаването на заповедта.

Предвид въвеждането на това задължение структурата в МВР проведе среща с основните доставчици. На нея бяха разяснени бъдещите им ангажименти, набелязани бяха и инициативи като част от кампания за повишаване на осведомеността. Амбицията е гарантирането на едно по-безопасно дигитално пространство и безпрепятствено функциониране на цифровия единен пазар в отворено и демократично общество.

В проектозакона са изведени и мерки по прилагането на Регламент/ЕС/ 2019/817 и Регламент /ЕС/ 2019/818 на ЕП и на Съвета, с които е създадена рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите, визите, полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията. Това ще позволи на компетентните правоприлагащи органи да достъпват и ползват взаимодопълващите се данни от Системата за влизане/излизане, Визовата информационна система.

Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им, Евродак, Шенгенската информационна система и Европейската информационна система за съдимост на граждани на трети страни. За целта са предвидени: европейски портал за търсене /ЕПТ/, обща услуга за биометрично съпоставяне /УБС/, общо хранилище на данни за самоличност /ОХДС/ и детектор за множество самоличности /ДМС/. Очакванията са: подобряване на ефективността при проверките по външните граници; предотвратяването на незаконната миграция; постигане на висока степен на сигурност в държавите членки; улесняване при установяването на самоличност, включително и на неизвестни лица: улесняване на установяването на самоличността на лицата, включително и на неизвестни, подпомагане на усилията в борбата срещу използването на фалшива самоличност.

От друга страна се постига хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на ЕС, улесняване на техническото и оперативното им прилагане от компетентните национални органи, засилване на гаранциите за сигурността и за защита на данните, рационализиране на достъпа до СВИ, ВИС, IAS и Евродак за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

В законопроекта е заложен и нов чл. 164 в, отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата /осиновителя/ - промяна в съответствие изискването, заложено в Директива /ЕС/ 1158 на ЕП и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. По този начин се осигурява правото на държавните служители със статут по този закон да ползват отпуск по чл. 164 в от Кодекса на труда .

Предвижда се уеднаквяване на подхода при определяне на размерите на наградите и отличията, с които могат да бъдат удостоявани служителите на министерството, като се предвиди това да става с подзаконов нормативен акт - наредба на министъра на вътрешните работи.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd