В Благоевград обсъдиха годишния отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма на общината

Снимка: община Благоевград

Публичното обсъждане откри председателят на Общинския съвет Радослав Тасков

Председателят на Общински съвет - Благоевград, Радослав Тасков откри публичното обсъждане, на което докладва годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година.

Събитието се проведе днес в зала „22-ри Септември“ на община Благоевград, като обсъждането премина в три етапа.

Представен бе  годишният отчет за изпълнение на бюджета, след което допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси и отправяне на въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на община Благоевград за 2021 година.

„Поради спецификата на 2021 година – три Народни събрания, два състава на служебно и два на редовно правителство – правната рамка, регулираща работата на общините, включително и в частта по реализиране на политиката за децентрализация, остана непроменена. Световната пандемия, от друга страна, изцяло преподреди приоритетите на всички обществени системи.

Община Благоевград и Общински съвет положиха усилия въпреки трудните условия да осигурят непрекъсваемост на най-важните публични услуги, а също така да подкрепят бизнеса, въпреки намалението на приходите“, отбеляза в доклада председателят на местния парламент.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета е внесен за разглеждане от Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

Представен е по показателите, по които е приет, като неразделна част от него е годишния отчет за състоянието на общинския дълг и одитен доклад за извършен финансов одит от Сметна палата.

В отчета се посочва още, че Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Благоевград към 31 декември 2021 година и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните й парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

От доклада за годишния отчет за изпълнение на бюджета става ясно, че собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 27,30% при средно за страната 31,62%, т.е този показател е с 4,32% по-нисък от средното за страната, което отново подкрепя твърдението, че община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите за битови отпадъци, както и за административни и технически услуги, които отдавна не отговарят както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 36,3%  при  43,15%  средно за страната за 2021 година. Този показател за общината е намалял спрямо 2020 година с цели 21,7%, а за страната – с 9,61%, което показва, че предприетите действия на общинското ръководство за погасяването на стари задължения по договори за кредити, както и предоговарянето на погасителните вноски по дълга е дало значителен резултат.

Община Благоевград е приключила 2021 година с просрочени задължения в размер на 6,6%, което е с 3,7 % повече от 2020 година. Причината за драстичното повишаване на този показател са дължимите отчисления по ЗУО за периода 2011-2017 година, които към 30.06.2021 година са отразени като просрочени задължения. Общият им размер към 31.12.2021 година е 5,1 млн. лева. Останалите просрочени задължения са в размер на 2,3 млн.лева, което представлява  приблизително 3% от размера на разходите в годишен аспект и показва запазване на достигнатото ниво от 2020 година. За страната просрочените задължения по общинските бюджети са средно 1,4%, което е с 0,4% по-малко от 2020 година.

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 4,8% , и е с 0,7% по-малко от 2020 година.

Максималният размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да надвишава 15%. Както е 

видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за разходи, които не са обезпечени с очаквани приходи. За страната този показател е средно 5,2%.

Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 30,8%, което показва с 4,9 % по-малко от предходната година. Максималният размер на тези задължения в края на годината съгласно Закона за публичните финанси не може да надвишава 50%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател отразява всички ангажименти за разходи, независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години.

На провелото се публично обсъждане присъстваха: Илко Стоянов, кмет на община Благоевград, Мария Петрова-заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти  на общината, Борис  Механджийски, директор на дирекция „Финанси “, който запозна присъстващите с изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за 2021 година, Мария Грозданова – директор на дирекция „Европейски проекти и програми“,  която представи информация за  изпълнението на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, Любомир Треновски – директор на дирекция „Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология“ , който информира за  изпълнението на инвестиционните разходи за 2021 година.

Борис Механджийски съобщи, че  общия размерт на приходите по отчет за 2021 година е 95 518 940 лева, в това число местни приходи – 33 188 426 лева и държавни 62 330 514 лева. Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2021 г. е 15 млн. лева, което е с 4,4 млн. лева повече от 2020 година. Планираните постъпления са преизпълнени с 29% на обща база.

С цел информацията да бъде в достъпен за гражданите формат и вид,  докладващите представиха отчета на общината за 2021 година под формата на презентация.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков прикани присъстващите да зададат своите въпроси по темата и информира, че подробен касов отчет за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма и сметките за средства от ЕС към 31.12.2021 година, както и друга отчетна информация, са публикувани на електронната страница на общината http://www.blgmun.com, секция „Икономика“.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на въпроси от страна на присъстващите, г-н Тасков закри общественото обсъждане.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa