Населението на област Благоевград продължава да намалява и застарява

Снимка: Infomreja.bg

Запазва се броя на умрелите деца под 1 година, а коефициентът на детска смъртност нараства

Към 31 декември 2020 г. населението на област Благоевград е 301 138 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 556 души, или с 0.5%.

Мъжете са 146 369 (48.6%), а жените – 154 769(51.4%), или на 1 000 мъже се падат

1 057 жени. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 60 454, или 20.1% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.8%, а на мъжете - 17.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2020 г. в областта има дванадесет души на възраст над 100 години.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 44 413, или 14.7% от общия брой на населението, при 14.4% общо за страната. Спрямо 2019 г. този дял остава непроменен.

Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Благоевград е 53.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 52.6%.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 43.6 години в края на 2020 година.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.9 години, а в селата - 44.7 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. 

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 183 855 души, или 61.1% от населението на областта, като мъжете са 95 480, а жените – 88 375. През 2020 г. броят на трудоспособното население на областта намалява с 1 325 души, или с 0.7% спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 69 924 души, или 23.2%, под трудоспособна възраст – 47 359  души, или 15.7% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 -19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2020 г. в област Благоевград 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 63 лица, влизащи в трудоспособна възраст, при средно за страната - 67. 

Разпределението на населението по градове и села е както следва: 60.3% в градовете и 39.7% в селата. 

Към края на 2020 г. населените места в област  са 274, от които 13 са градове и 261 - села. 

В 74, или 27.0% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. Тринадесет от селата в областта са с население под пет души. 

24.7% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград. Населението на областния град Благоевград към 31.12.2020 г, е 68 179 души. 

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население - 3 277 души.      

През 2020 г. в областта са регистрирани 2 665 родени деца, като от тях 2 655 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е по-малък със 139 деца.

Коефициентът на обща раждаемост през 2020 г. е 8.8‰, а през предходната 2019 г. той е бил - 9.2‰.

Броят на живородените момчета (1 387) е със 119 по-голям от този на живородените момичета (1 268). 

В градовете и селата живородените са съответно 1 648 и 1 007 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.1‰, а в селата - 8.4‰. През 2019 г. тези коефициенти са били съответно 9.7 и 8.5‰. 

Област Благоевград е с раждаемост, по-висока от средната за страната (8.5‰).

Най-много са живородените деца в община Благоевград - 660 деца, община Петрич - 435 деца, а най-малко в Кресна - 36 и Струмяни - 48 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. в област Благоевград средният брой живородени деца от една жена е 1.61, а през предходната 2019 г. - 1.62.

През 2020 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта се увеличава от 27.2 години през 2019 г. на 27.9 през 2020 година.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания.  През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 1 272, или 47.9% от всички живородени. В сравнение с 2019 г. извънбрачните раждания нарастват с 0.9 процентни пункта. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства без сключен брак сред младите хора.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни - 77.1%, следвана от общините Белица - 65.8%, и Кресна - 58.3%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча - 18.6%.

И през 2020 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4 963 души. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 909. Коефициентът на обща смъртност в област Благоевград е 16.4‰,  при 18.0‰ общо за страната. 

Смъртността сред мъжете (18.0‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.9‰). През 2020 г. продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (19.1‰) отколкото в градовете (14.7‰). 

Показателят за преждевременна смъртност през 2020 г. (21.9%) нараства спрямо предходната 2019 година (21.5%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 14.7% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 28.2%.    

През 2020 г. в областта  са починали 8 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 3.0 на 1000 живородени деца, при 5.1‰ средно за страната. През 2019 г. коефициентът на детска смъртност в областта е бил 2.9‰.

През 2020 г. в област Благоевград са регистрирани 876 юридически брака – с 298 по-малко от предходната година, а коефициентът на брачност е 2.9‰. 57.0% от всички регистрирани бракове (499) са сред населението в градовете.

Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (33.2% от мъжете и 30.1% от жените). Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 31.7 години и 28.7 години за жените.

Броят на разводите през 2020 г. (340) намалява в сравнение с предходната година с 55 (13.9%). От всички прекратени бракове 68.5% се отнасят за населението в градовете. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години (35.3% от мъжете и 34.4% от жените). Средната възраст при развод за мъжете е 44.9 години и 41.3 години за жените.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната, а няколко години по-рано и на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.     

През 2020 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта  е намаляло с 2308 души, или с 1 047 души повече в сравнение с 2019 година. 

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 7.6‰. В сравнение с 2019 г. отрицателната стойност на естествения прираст нараства 3.5 процентни пункта поради  по-високата смъртност през годината.

Най-висок отрицателен прираст е достигнат в община Струмяни - 19.4‰. Положителен естествен прираст не се наблюдава  в нито една община.

На територията на областта през 2020 г. са се заселили 6 461 души, а са се изселили 5 709 души, което определя положителен механичен прираст от 752 души. 

 

 
 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn