Затягат мерките срещу COVID в Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Председателят Катя Бельова издаде заповед

Изпълняващият функциите председател на Окръжния съд в Благоевград, Катя Бельова, издаде заповед, с която се затягат мерките срещу COVI-19 в сградата на Съдебната палата.

Заповедта е във връзка с официалната статистика на Министерството на здравеопазването за потвърдените случаи с COVID-19 в Благоевградска област и с цел гарантиране и опазване здравето и живота на работещите съдии и служители в Окръжен съд-Благоевград, и страните и участниците в съдебните процеси, както и предвид мерките за ограничение разпространението на болестта, посочени в заповедите на Министъра на здравеопазването и Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Съдиите от Окръжен съд-Благоевград, за периода от 24.01.2022 г. до 04.02.2022 г., включително, да извършват преценка и да отсрочват откритите съдебни заседания, в които броят на страните и участниците не позволяват спазване на противоепидемичните мерки, с изключение на делата, изброени в чл. 329 ал. 3, от т. 1 до т. 9 от Закона за съдебната власт и други дела, ако те са с предмет засягане на такива права и интереси на гражданите, и/или обществен интерес, чието забавяне на съдопроизводството ще доведе до непоправимо погасяване или прекратяване на права.

Със заповедта се указва на съдиите тези дела да се пренасрочват в разумен срок, с оглед предмета им. При наличие на данни за отлагане на дело за посочения период, включително и поради заболяване на участник, делата да се отсрочват в закрити заседания, с цел предотвратяване струпването на хора в сградата.

Съдиите при възможност да организират разглеждането на делата чрез видеконферентна връзка.

В случай на отсрочване на дела, призоваването на участниците по тези дела да става предимно по телефон или електронен път, ако участниците са посочили електронен адрес, или друга форма на дистанционен контакт.

В случай, че отсрочените дела се разглеждат с участието на съдебни заседатели, съдебните секретари задължително да уведомяват съдебните заседатели, че делата са отсрочени и да им съобщават датите на новите заседания.

Отсрочените дела да се вписват в нарочно създадения електронен регистър, който се изпраща ежемесечно във ВСС.

Всички други заповеди, свързани с епидемичната обстановка, които не противоречат на настоящата, продължават да се прилагат.

Организацията и контролът за изпълнението на настоящата заповед са възложени на съдебния администратор на Окръжен съд-Благоевград и ръководителите на службите, а там където няма ръководител - на съдебния служител по старшинство.

Заповедта е сведена и до знанието на Окръжна прокуратура-Благоевград, Адвокатска колегия-Благоевград и ОЗ“Охрана“-Благоевград.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5