ВАС върна за ново разглеждане дело за състава на ОбС-Сандански

Снимка: Infomreja.bg

Решението на ВАС е окончателно

Върховният администратвен съд отмени решение на Административен съд – Благоевград и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд по казуса с обжалването на изборите за избор на общински съветници в Община Сандански. При новото разглеждане първоинстанционният съд трябва да спази указанията, дадени в решението на върховните магистрати.

Административното дело е образувано пред ВАС по две касационни жалби, с които се оспорват истиността на протоколите на Общинската избирателна комисия - Сандански. Първата е подадена от трима регистрирани като кандидати за общински съветници в листата на политическа партия „ВМРО - Българско национално движение“. Втората касационна жалба е от политическа партия "Ред, законност и справедливост", срещу решение № 251/23.01.2024 г. на Административен съд- Благоевград, с което е потвърдено решение на ОИК за обявените резултатите от произведените на 29.10.2023 г. избори за общински съветници в община Сандански.

Предмет на контрол за законосъобразност в производството пред Административен съд - Благоевград са обявени резултатите от произведените на 29.10.2023 г. избори за общински съветници в община Сандански. В решението не са обявени резултатите от гласуването за общински съветници нито преференциите за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция, нито подреждането им в списък А и Б съобразно чл.454, ал.3 от ИК. Това е сторено с решение № 270-МИ/10.11.2023г., с което на основание чл.87, ал.1, т.26 и т.34 от ИК и решение № 2864-МИ/04.11.2023г. на ЦИК, ОИК-Сандански обявява списък А и списък Б относно поредността и подреждането на кандидатите по партии, коалиции и местни коалиции в изборите за общински съветници с посочване на броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 от ИК за всеки един от тях.

Първоинстанционният съд е допуснал съществено процесуално нарушение като не е конституирал правилно страните по спора. Съгласно изискваният на закона съдът е длъжен да конституира като страни по делото заинтересованите лица, за които актът е благоприятен. В конкретната хипотеза това не е сторено. Като заинтересовани страни са конституирани единствено обявените за избрани общински съветници, но не и партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, които имат право на участие при разпределяне на мандатите, а именно „БСП за България“, ПП „ГЕРБ”, Партия на зелените, ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”, Коалиция „ПП – ДБ”, МК „Консервативна България” и МК „КОД”. За тези партии и коалиции, които са достигнали общинската избирателна квота и са получили място за свои представители в органа за местно самоуправление, постановеното решение за обявяване на изборните резултати е благоприятен акт. Съобразно чл.177, ал.1, предл. ІІ от АПК, при отмяна на оспорения акт на ОИК, решението на съда ще има действие по отношение на всички, поради което за тях ще настъпят правни последици, засягащи законните им права и интереси и това безспорно ги определя като заинтересовани лица по смисъла на закона. Именно за да гарантира правото им да участват в спорното съдебно производство, АПК задължава съда служебно да конституира като страни в производството лицата, за които актът е благоприятен. Не е конституиран като страна и обявения за избран за общински съветник И. Димчев на мястото на обявената за избрана Д. Хаджиева-Недина (решение № 271-МИ/10.11.2023г. на ОИК-Сандански).

Съдът е допуснал и редица нарушения при събиране на доказателствата по делото, прилагайки неправилно чл.193 от ГПК.

Административен съд – Благоевград е приложил неправилно закона, тъй като въпреки че е установил факти, различни от посочените в протоколите, той е приел, че тези протоколи не са неистински. Съгласно закона, ако след извършената по реда на чл.194 от ГПК проверка съдът установи факти, различни от удостоверените в документа, независимо дали разликата е значителна или незначителна и на какви обстоятелства се дължи тя, той следва да признае документа за неистински и да го изключи от доказателствата по делото. Следва да се отбележи, че обстоятелството дали установените разлики се отразяват на изборните резултати, е без значение за верността на документа. От значение за верността на официалния удостоверителен документ е само съответствието на установените в него обстоятелства с обективната действителност. Ако то не е налице, документът е с невярно съдържание, независимо на какво се дължи установеното несъответствие.

Първоинстаионният съд е допуснал процесуално нарушение като е отказал да приобщи представените от ПП „РЗС“ копия от протоколи на СИК. Първоинстанционният съд е отхвърли също така относимо към спора искане за преглед на видеозаснемането, извършено по време на преброяването, по отношение на някои от избирателните секции, в които са направени оплаквания за конкретни нарушения като е посочено и в коя част от записите могат да се видят тези нарушения при отчитането на изборните резултати.

Върховните съдии приемат, че делото е останало неизяснено от фактическа страна и това налага оспорения съдебен акт да бъде отменен, а делото - върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5

FACEBOOK

//