Постъпиха първите заявления за саниране на сгради в Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Отделеният финансов ресурс за домакинствата в областния център е 50 млн. лева

Първите заявления за кандидастване по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ вече са входирани  в деловодството на Община Благоевград.

С цел нормалното протичане на процеса и постигане на оптимални резултати, специално сформиран екип оказва необходимата логистична подкрепа на кандидатите, нуждаещи се от помощ, които към момента подготвят своите документи.  

Община Благоевград напомня, че финансовият ресурс, предвиден за домакинствата в областния център, е 50 млн. лв., като всички сдружения, подали заявления, класирани и попадащи в определения ресурс, ще бъдат финансирани.

Всеки кандидат може да получи информация и на Деловодството в сградата на Общината, като веднага ще бъде насочен към експерт от специално сформирания екип за санирането.

Сдруженията на етажната собственост могат да подготвят и подават заявления за кандидатстване до Общината в срок не по-късно от 10 май 2023 г.

Най-важни сред документите: обследване за установяване на технически характеристики на сградата и техническия паспорт, както и обследване за енергийна ефективност, придружено от доклад и сертификат.

Важно е да се отбележи, че след подаване на заявлението се подписва споразумение между съответното Сдружение и Община Благоевград като водещ партньор.

Кандидатстването ще се извърши изцяло по електронен път чрез Информационната система на механизма за възстановяване и устойчивост. Специално назначена оценителна комисия в МРРБ ще извърши оценка и класиране на проектите. Важно е да се има предвид, че проекти, които са получили по-малко от 72 точки, няма да бъдат класирани от оценителната комисия и съответно финансирани.

Критериите за оценка са седем и включват: процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия; очаквано годишно намаление на емисиите на въглероден диоксид и ефективност на инвестицията. Тези показатели се определят от обследването за енергийна ефективност и мерките, които са предписани от енергийния одитор.

Останалите критерии са целесъобразност на инвестицията като РЗП на сградата; ниво на ангажираност на членовете на етажната собственост. постигане на клас „А“ на електропотребление или близко до нулево потребление на енергия на сградата след санирането; проектът да предвижда мерки, които допринасят за общия архитектурен облик в съответствие с одобрените от общинската администрация указания.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za