МФ опроверга Нинова: Изпратили сме писма до всички общини

Снимка: МФ

От общините беше поискано в кратък срок да подадат предложенията си

Във връзка с множество запитвания относно подготовката на списък с приоритетни общински проекти, които да бъдат включени като приложение в проекта на Закон за държавния бюджет за 2024 г., Министерството на финансите предоставя следната информация:

Министерството на финансите изпрати писма до всички общини за подаване на инвестиционни проекти по приоритети и направления/обекти за целево финансиране от държавния бюджет. Критериите за тяхното подаване бяха същите, както при предишната програма за целево финансиране на общински проекти, която беше одобрена през 2022 г., съобщават от финансовото министерство.

От общините беше поискано в кратък срок да подадат предложенията си, след като парламентарно представените партии, подкрепящи правителството, поискаха първоначален списък да бъде внесен като част от проекта за бюджет за 2024 г. До късния следобед на днешния ден проекти са подали 255 общини и са събрани 777 проекта.

Както министърът на финансите Асен Василев обяви още на 17 ноември 2023 г., след постигането на споразумение с партиите, този списък ще може да бъде допълнен между първо и второ четене в Народното събрание на Закона за държавния бюджет за 2024 г. с общини, които подадат по-късно своите проекти. В случай, че има общини, които и дотогава не успеят да подадат своите проекти или имат подадени проекти на по-ниска стойност от предвидения общ лимит на разходите за съответната община, ще има възможност те да подадат допълнителни проекти до 1 март 2024 г, за да бъдат предложени на Народното събрание за изменение в списъка. В този случай, промените в обхвата на проектите ще се внесат за приемане с Решение на Народното събрание. Предвижда се крайният срок за изпълнение на проектите да е тригодишен – или до 31.12.2026 година.  

В програмата за финансиране на инвестиционни проекти на общините има ясно разпределение на проектите между всички 265 общини по критерии, които ще бъдат заложени и в Закона за държавния бъджет за 2024 г. Броят на проектите, които всяка община може да заяви за финансиране със средства от Националната инвестиционна програма, няма да бъде ограничен. В зависимост от категорията на общината са определени максимални прагове на стойностите, в рамките на които следва да са проектите за съответните общини: за общини с категория 1 – до 50 млн. лв.; за общини с категория 2 – до 30 млн. лв.; за общини с категория 3 – до 15 млн. лв.; за общини с категория 4 – до 10 млн. лв. и за общини с категория 5 – до 6 млн. лв. За общините с население по данни на НСИ над 180 000 души общата стойност на проектите ще е до 100 млн. лв.

По програмата могат да се финансират проекти за основен ремонт и реконструкция на улици и общински пътища; основен ремонт, реконструкция и изграждане на ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост; основен ремонт и реконструкция на сгради публична общинска собственост, в т.ч. в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности; благоустройствени дейности в населените места и за проектиране.

Критериите и изискванията към общините ще са да има издадено валидно разрешение за строеж или на виза за проектиране за обекта (при финансиране на проектиране). Не се допуска финансиране за дейности, извършени преди сключване на споразумението за финансиране на съответните проекти, както и двойно финансиране на предложените обекти. Няма да може да се плаща за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация. Не може да се финансират проекти, които са допустими за финансиране по програми и механизми на Европейския съюз и по международни програми и договори, както и по други национални програми, като например Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища, Програмата за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти и други, освен в случаите, когато проектът на общината не е допуснат до финансиране по съответните програми.

Проектите ще се финансират на базата на сключено споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на съответната община. Допуска се авансово плащане в размер до 20 на сто от стойността на проекта, само при сключен договор с изпълнител и предоставено обезпечение от страна на изпълнителя към общината, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Междинни плащания по проектите ще се правят текущо на база на фактически извършени разходи. Цялата документация по проектите, включително фактурите, ще се подават в ИСУН, която ще бъде използвана и за наблюдение на изпълнението.

По програмата ще се допускат проектни предложения с по-висока стойност от заложените параметри, ако средствата на максимално допустимите, се осигуряват като съфинансиране от страна на общината. В такива случаи при сключване на споразуменията ще следва да докаже наличието на възможност за съфинансиране.

Преценката за това, кои са приоритетните за дадена община проекти, ще зависи от кмета на съответната община.

Днес лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че има "двоен аршин по отношение на общините в зависимост от това от коя партия се управляват".

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za

FACEBOOK