МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, приема проектни предложения по мярка 8

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово), кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса, Компонент 1 Обучение на безработни лица“ от стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални услуги“ от СВОМР на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово и ще способства за постигане на специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез предоставяне на обучения за безработни лица“.

Основна цел на процедурата е „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, в това число чрез предоставяне на обучения и осигуряване на заетост за безработни лица от всички възрастови групи“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняван на територията на МИГ - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово, която обхваща административно -  териториалните граници на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  3. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  4. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
  5. Наемане на работа за лице от целевата група (в т.ч. наемане на свободно работно място, наемане на новоразкрито работно място), обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване при работодател.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 293 374,50 лв., това число:

  • Общ размер на бюджета по първи прием: 293 374,50 лв.
  • Общ размер на бюджета по втори прием: Остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: неприложимо

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 97 791,50 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://eumis2020.government.bg; http://mig-gotsedelchev.com)

Краен срок за представяне на предложенията:

  • Първи краен срок – 08.04.2019 г. – 17:00 часа.
  • Втори краен срок – 01.07.2019 г. – 17:00 часа.

В случай, че има втори прием на проектни предложения, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в съответствие с остатъка от неусвоения бюджет от първи прием.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5