Община Кюстендил представи проекта за "Изграждане на екологична инфраструктура РСУО "Рила Еко"

Снимка: Infomreja.bg

Към момента се подготвят документите за държавното приемане на строежа

Община Кюстендил представи на заключителна пресконференция проекта "Изграждане на екологична инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците "Рила Еко".

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от ЕФРР на ЕС и от Община Кюстендил.

Договорът за БФП е подписан на 10.04.2019 г. на стойност 9 578 576,81 лв. Поради инфлацията е индексиран до стойност 11 526 214,39 лв., от които:

- 6 584 385,54 лв. от Европейския фонд за регионално развитие;

- 1 161 950,37 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

- 1 948 154,51 лв. собствен принос на Община Кюстендил;

- 1 831 723,97 лв. разходи за ДДС

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Специфичните цели са:

- Осигуряване на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци;

- Рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, събрани разделно.

Инсталациите са разположени на претоварната станция на РУСО "Рила Еко" и се обслужват от административна сграда, КПП с кантар, автомивка за гуми, детектор за радиация, подземни резервоари за вода, помпена станция с резервно захранване.

Отпадните води от претоварната станция попадат в два подземни и два открити резервоара, от които ще се изпомпват и откарват в ПСОВ, посочват още от Община Кюстендил.

Инсталацията за предварително третиране на неопасните отпадъци – модул сепариране, е разпожена в производствено хале с площ 1200 м2. Към инсталацията са изградени три склада. Технологията на работа е следната: Материалът постъпва в северната част на сградата. Там се товари в бункер, от който, преминава през машина за разкъсване на торби, след която материалът тръгва по гумена транспортна лента (ГТЛ) към първата станция.

В нея ръчно, на 4 работни места, се отделят нерециклируеми отппадъци, оползотворими за енергия, както и други неподлежащи на повторна преработка материали, обобщават експертите.

Към момента се подготвят документите за държавното приемане на строежа. Работи се по окончателното завършване на документацията по договора за БФП.

 

Снимки: Община Кюстендил

КОМЕНТАРИ