Инспекцията по труда дебне за нарушители в селското стопанство

Снимка: Infomreja.bg

Акцент при проверките ще бъде законосъобразното възникване на трудовите правоотношения

С активизирането на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, съобщават от инспекцията. За първите пет месеца на 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 1324 проверки в икономическа дейност „Растениевъдство и животновъдство“, при които са констатирани 5413 бр. нарушения. Случаите на наети без трудов договор са 75.

Благодарение на усилията на Инспекцията по труда за по-ефективен анализ на контролната дейност, включително чрез въвеждане на методика за оценка на риска, с цел насочване на ограничения човешки ресурс към най-рисковите работодатели, броят на лицата без трудов договор е увеличен с почти 75% спрямо същия период на 2022 г. Методиката и създаденият на база на нея риск регистър за нивото на рисковия потенциал на обектите на контрол са разработени по проект  „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Инспекцията по труда напомня, че законосъобразното наемане на работната сила е от полза както за работещите, които не губят трудови и осигурителни права, така и за работодателите, тъй като за тях няма риск да бъдат санкционирани за използване на недеклариран труд. Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

Заради спецификата на работата в растениевъдството, която налага наемане на много хора за кратко време в Кодекса на труда е предоставена възможност за сключване на специален вид трудови договори - за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с продължителност от един ден (чл. 114а от Кодекса на труда). Т.нар. еднодневни договори могат да бъдат използвани за наемане на работници за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

От началото на годината до момента са предоставени 98 552 бр. образци на еднодневни трудови договори на 758 земеделски стопани. От тях най-много са за отглеждане на лозя винени, маслодайна роза, ягоди, череши и ябълки. Наетите с еднодневни договори запазват правото си на социално подпомагане и обезщетения. Облекчения са предвидени и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите, които нямат задължение да регистрират този вид договори в Националната агенция за приходите, да оформят трудови книжки и др.

На разположение на земеделските стопани е и специален софтуер, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат заявявани онлайн, по всяко време, дори в извънработното за администрацията. За целта той беше надграден по проект  „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд земеделските стопани могат да използват и онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска в сектор „Селско стопанство“, също разработен от Инспекцията по труда по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“. Той е свободно достъпен, само срещу регистрация, и освен за оценка на риска, може да се използва за обучения и инструктажи http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=17

С цел да подпомогне работодателите в селското стопанство в усилията им да прилагат в най-пълна степен трудовото законодателство, експерти на Инспекцията по труда се включиха в семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организиран от Националната служба за съвети в земеделието. Запис на семинара е публикуван в YouTube канала на Службата https://www.youtube.com/watch?v=tWDpVi_v9rg&t=7s

 

КОМЕНТАРИ