Преустановява се търговската дейност на пазара в Якоруда

Снимка: Infomreja.bg

Това гласи заповед на кмета

ЗАПОВЕД

№  181/12.10.2021 г.

Ha основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 година на Министъра на здравеопазването на Република България, с която се допълва Заповед № РД-01— 647/29.07.2021 година и относно създалата се епидемична обстановка свързана с коронавируса /COVID-19/ и изпълнението на строително-монтажни работи по договор: „Рехабилитация на улична мрежа град Якоруда“

НАРЕЖДАМ:

Да се преустанови извършването на всякакъв вид търговска дейност на територията на общински пазар до цялостното приключване на строително-монтажните работи в района около общински пазар по проект: „Рехабилитация на улична мрежа град Якоруда“ и отмяна на Заповед № РД-01—712/19.08.2021 година на Министъра на здравеопазването на Република България, която се допълва Заповед № РД-01-647/29.07.2021 година.

Заповедта да бъде оповестена на гражданите на Община Якоруда, чрез сайта на общината и информационното табло.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, органите на Регионална здравна инспекция – Благоевград, Ст. Инсп. Христо Кондев – Началник на Участък „Полиция“ град Якоруда и служители от Общинска администрация град Якоруда.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

/инж. Нуредин Мусов Кафелов/

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.