Христина Попова, „Български възход“: Кандидатирам се за народен представител, за да върна морала в политиката!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Христина Попова-кандидат депутат от партия „Български възход“ в Благоевград: Кандидатирам се за народен представител, за да върна морала в политиката! Трябва воля за промяна!

Христина Попова е родена в Благоевград. Финансист и икономист по образование. Завършила специалност “Финанси и кредит” ВИИ “К. Маркс” в София през 1986 година. От 2007 е зам.-кмет по Стопанските дейности в Община Благоевград по време на екскмета Лазар Причкапов. Началник отдел „Общинска собственост“ в Община   Благоевград. Заема ръководни длъжности в различни предприятия в периода от 2007-2010 година. От 2010 г.  до момента  счетоводител фирма „Пиринкомерс 99“ АД – Благоевград.

Г-жо Попова, Вие имате експертен опит в управлението на Благоевград,- в качеството на зам.-кмет по икономическите въпроси,- по времето на екскмета  Лазар Причкапов. Това предполага, че сте запозната с основните базисни проблеми на Благоевград и региона. Кои са те и как да бъдат решени?

Проблемите на Благоевград и региона са много и от различно естество. На първо място и спешно трябва да се  предложат социално-икономически мерки, които могат да подобрят живота на всеки един български гражданин. Липсата на адекватна и икономическа политика и бездействието от страна на правителството през последните два месеца доведоха до тежки щети в бизнеса и населението. Целта е  ръст на икономиката както на община Благоевград, така и на другите общини. Всички сме свидетели на все по-честото затваряне на бизнеси. Освобождават се хора в трудоспособна възраст, хората с ценз не могат да си намерят работа. Виждаме разлепените обяви  не само в нашия град, но и в цялата област „Търсим персонал“. Не може само с търговия и услуги да се формира бюджет на една община. Необходими са инвестиции и създаване на условия за развитие на бизнеса – на производства, които да дадат работни места и заплати на хората. Трябва да направим така че при инвестиционно намерение отправено до всяка от общините помежду си да се „състезават“, предлагайки помощ и сътрудничество на инвеститорите за изграждането на съответните мощности. Общинските служители трябва да се стремят да помагат, а не да създават пречки. И най важното решението да става бързо. Отдавна се говори за работа на едно гише. В община Благоевград, а и в други общини, има достатъчно пустеещ сграден фонд, в който със съвместни усилия могат да се направят чудеса. Трябва воля! Общините по места и инвеститорите трябва ръка за ръка да постигат крайната цел. Повишаване жизнения стандарт на населението по места. т.н. Трябва да се тръгне от частното към общото. От малкото към голямото и с общи усилия да постигнем резултат!  

Какви приоритети сте си поставила като представител на „Български възход“ в едно бъдещо управление?

Като представител на ПП „Български Възход“, като гражданин, като специалист, като жител на Благоевград, стои въпросът за включването на малките населени места от община Благоевград в програмата за развитие на селските райони. Това е болезнен въпрос за нашата община. Малките райони са ощетени, защото нямат собствен бюджет. В общинския бюджет се заделят незначителни средства за капиталови разходи. Това, че населените маста от нашата община са извън програмата за развитие на селските райони, ги лишава от кандидатстване и финансиране на малки инфраструктурни проекти, от каквито имат нужда почти всички села от общината. По тази програма се финансират водопроводи, канализационни колектори, улична мрежа, реновиране на сграден фонд – читалища, общински сгради, детски гадини и други обекти публична общинска собственост.

Оказва се, че жителите на по малките населени места могат да кандидатстват по програми за дейности извън селскостопанските дейности – разкриване на малки производства и дейности, осигуряващи трудова заетост, което от своя страна ще допринесе до задържане на населението в тези села и до облагородяването им. Аз имам информация, че са правени опити на местно ниво малките населени места да бъдат изключени от областния и общински център и да бъдат приобщени към чисто селски райони, с които граничим, но нищо не е свършено в тази посока. И точно това е причината ние да настояваме  да бъде преразгледано постановлението с което са определени селските райони, ще настояваме да бъде направена промяна на национално ниво, за да може и малките райони от нашата и други общини да попаднат в обсега на програмата за развитие на селските райони. Като, разбира се, градовете бъдат изключени. Община Благоевград има капацитет, има потенциал да се разработват проекти, които да бъдат предвидени в инвестиционната програма на общината, да се работи, не да се чака. Наготово няма кой да ни го поднесе на „тепсийка“.

Още повече, че в рамките на Европейският съюз развитието на селските райони е „вторият стълб“ на общата селскостопанска политика (ОСП), която подсилва „първия стълб“ на подпомагането на доходите и пазарните мерки чрез укрепване на социалната, екологичната и икономическата устойчивост на селските райони.  Приносът на ОСП към целите на ЕС за развитие на селските райони се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие (ЕЗФРСР). Бюджетът на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро, които включват инжекция от 8,1 милиарда евро от инструмента на ЕС за възстановяване.

ОСП допринася за устойчивото развитие на селските райони чрез три дългосрочни цели:

  • укрепване на конкурентоспособността на земеделието и горското стопанство,
  • осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата;
  • постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост.

Държавите от ЕС прилагат финансиране по ЕЗФРСР чрез програми за развитие на селските райони (ПРСР). ПРСР се съфинансират от националните бюджети и могат да се изготвят на национална или регионална основа. Европейската комисия одобрява и наблюдава ПРСР, а решенията относно подбора на проекти и предоставянето на плащания се вземат от управляващите органи на национално или регионално равнище.

Защо избрахте партия „Български възход“, за  да се впуснете в политиката?   

Програмата на партията, в цялост ми хареса. Има мисъл, има прозрачност има предвидимост.

Какви мерки, предвижда „Български възход“, за да се съживи  икономиката в областта?

Мерките са залегнали в Програмата, но в краткост може да се обобщят така:

  • Излизане от демографската криза – което включва всичко – образование, икономика, подобряване жизненият стандарт на населението, социална политика нова политика в здравеопазването.
  • Подпомагане на малкия и средния бизнес с адекватни и навременни мерки, довеждащи до повишаване производителността на труда, и подобряване на икономическата и данъчна среда.
  • Привличане на инвестиции както на национално така и на регионално ниво.

Вярвам, че с качествата които притежават, всички кандидати на ПП „Български Възход“, прегърнали веруюто на лидера на партията - г-н Стефан Янев – „ Трябва да се надгражда и развива – само обединени и сплотени можем да излезем от кризата в която сме“.

Ние всички ще можем да дадем това което всеки един от нас дължи на Родината си!

Г-жо Попова как смятате, какви са възможностите за европейски доходи в днешна България?

Действащ парламент, загърбване на разногласия по злободневни и дребни проблеми, градивна политика, насочена в интерес на гражданите е необходима на България. Обединени можем да постигнем много! Всяка партия има своите приоритети, има своите програми, но ако се вникне във всяка една от тях могат да се намерят много допирни точки. И това ще доведе до прогрес за държавата ни! На готово пари не се дават! Трябва да се потрудим! С всеки доклад на ЕК ни посочват грешките, но ние като чели не желаем да ги видим! Трябва да се потрудим да изчистим негативизма, да се насочим с позитивно мислене и експертност към решаване на проблемите не само днес, но и  перспектива балансирано, прозрачно и предвидимо.

Госпожо Попова, избройте сега няколко аргументирани причини, поради които избирателите трябва да гласуват за Вас и „Български възход“?

В своята работа до сега съм показала, че не ме е страх от предизвикателства. Имам добра подготовка и считам, че съм способна да дам онази експертност, от която е необходима в настоящия момент на България. С професионализъм и с работа се постигат добри резултати.

Посочете ни реални примери, кое дава предимство на „Български възход“ пред неговите опоненти?

В своите послания нито един от кандидатите на ПП „Български възход“ не са отправили нападки и негативизъм към своите опоненти. Водещо начало за всичкини е работа, работа и работа! Ние ще покажем, че надграждайки, а не рушейки, може да се върви напред за ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ!

Смятате ли, че в управлението трябва да влязат необременени от политиката хора?

Въпросът е многозначен – от една страна необременените от политиката, може би, няма да могат да взимат най-правилните решения за държавата, в точния момент, от друга страна обременените от политиката хора в даден момент вървейки по течението могат да спират прогреса.

Смятам, че в политиката трябва да влязат хора с висок морал, чест, експертиза и достойнство! Хора, които могат да се изправят пред своите избиратели и да говорят открито по злободневните проблеми.

Какъв ангажимент ще поемете лично Вие към вашите избиратели?

Основният ми ангажимент ще бъде свързан с промяна на Национално ниво за включването на малките населени места в Общата селскостопанска политика приета от Европейския съюз. Защото Европейската комисия се стреми селските райони да станат жизнеспособни и устойчиви до 2040 г., като определя обща дългосрочна визия.

Нашата обща цел е устойчиво да работим за реализиране на българския национален интерес.

На какви избиратели ще разчитате за подкрепа на изборите на 2 октомври?

На 2 октомври 2022 година ще разчитам на всички избиратели, които са за морал в политиката, за прозрачно и предвидимо управление! Ние от „Български възход“  сме поели нелеката мисия да променим  това статукво и да върнем доверието и уважението на народа към парламентарната институция. На хора, които очакват сигурност, справедливост и благоденствие!

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.